Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 07.11.2019

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 1.8.2019 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.

Enkelte regeltekniske kommentarer blir sendt direkte fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling.

Vedlegg