Forsiden

Høringssvar fra NHO Handel

Høringssvar - NHO Handel

Dato: 10.09.2017

Svartype: Med merknad

 

Svar på høring om innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv. 

 
NHO Handel er en landsforening tilknyttet NHO Fellesskapet. Vi representerer dagligvare-, fag- og netthandel, herunder Rema 1000, Reitan Convenience, Kolonial.no og Marked.no. 
NHO Handel ser positivt på at tobakksalg reguleres strengt, og at dette håndheves. Vi vil likevel påpeke viktigheten av at regelverket håndheves likt og at sanksjonssystemet fungerer likt over hele landet. 
 
For landsdekkende aktører, slik som f.eks. REMA 1000, er det viktig å kunne sette kontrollrutiner, opplæring og etterlevelse av regelverk i system, og praktisere dette enhetlig i hele landet. 

Flere bransjeaktører ser det som en utfordring at kommunen blir tilsynsmyndighet, og ønsker derfor å påpeke risikoen ulike, lokale tolkninger og utøvelser av regelverket og sanksjoner.

Vi anser det derfor som en forutsetning det fra direktoratets side lages tydelige, konkrete regningslinjer for hvordan regelverket skal utøves og tolkes. Dette kan ta vekk noe av risikoen for ulik praksis. Det kan også være en mulighet at kontrolloppgavene ligger hos kommunen slik departementet foreslår, men at sanksjonsmyndigheten blir hos direktoratet. I en slik ordning vil kommunen kontrollere og rapportere/dokumentere brudd på forskrift, som deretter rapporteres inn til direktoratet. Ved at beslutning om sanksjonering ligger samlet hos direktoratet, vil man sikre enhetlig bruk av sanksjoner i hele landet.