Forsiden

Høringssvar fra Fagforbundet

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR MV. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL MV.

Dato: 01.09.2017

Svartype: Med merknad

 

 

Helse-og omsorgsdepartementet                                                                               Postmottak HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

 

 

Deres ref.

Vår ref / Saksbehandler

Dato:

 

17/4962-2 231 &13

Randi Røvik / tlf. 91592607

30.08.2017

 

 

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR MV. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL MV.

Fagforbundet støtter forslaget til innføring overtredelsesgebyrer mv, slik det fremkommer i høringsnotatet. Vi vil likevel peke på at også andre tiltak, som veiledning og økte ressurser, kan være vel så viktig for å styrke etterlevelsen av regelverket.

 

Behovet for å følge opp konkrete regelbrudd med sanksjoner, for å bedre etterlevelsen av regelverket ut over andre straffereaksjoner, er godt dokumentert og vurdert. Så vidt vi kan se er det også vurdert og tatt hensyn til at forslagene skal være i samsvar med annet lovverk, som forvaltningsloven.

 

Vi støtter også forslaget om at det ikke ilegges en plikt til å gi gebyr, og mener det er viktig at det kan gjøres skjønnsmessige avveininger i disse sakene. God veiledning vil kunne avhjelpe hensynet til likebehandling.  

 

 

Med hilsen FAGFORBUNDET

 

 

 

 

Jan-Tore Strandås

Randi Røvik

fagleder

rådgiver