Forsiden

Høringssvar fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Høringsuttalelse vedrørende innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

Dato: 18.08.2017

Svartype: Med merknad

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS arbeider med miljørettet helsevern for 11kommuner, og har således kun hatt fokus på endringene som foreslås i Folkehelseloven og Tobakkskadeloven. Vi gir vår fulle støtte til departementets arbeid for å innføre overtredelsesgebyr som en ny sanksjonsmulighet i disse lovene.

 

Innspill

  • Vi finner det rimelig at alle tilsynsmyndigheter, også kommunale, får anledning til å benytte Statens Innkrevingssentral (SI) til innkreving av overtredelsesgebyr. Samtidig bør ordlyden i §9 i Folkehelselovens tvangsmulktforskrift endres, slik at SI kan benyttes også i forhold til innkreving av tvangsmulkt. SI har en profesjonell og tilstrekkelig organisasjon innenfor arbeidet med innkreving, og kan enkelt ivareta denne rollen for alle parter. Vi mener det må være unødvendig og tidskrevende at hver enkelt kommune skal etablere egne innkrevingsløsninger. Pengene som ev kreves inn skal også i alle tilfeller tilfalle Staten. SI vil også kunne sikre at innkrevingsarbeidet blir effektivt og mindre sårbart.

 

  • Vi oppfordrer videre til kursing av lokale tilsynsmyndigheter, når det nye «sanksjonsapparatet» har kommet på plass, slik at bruken/praktiseringen av regelverket kan bli så lik som mulig landet over.

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

 

Katalin Nagy

 

 

daglig leder

 

 

 

 

 

Trond Mathiassen

 

 

Overingeniør

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

 

Kopi til:           Kommuneoverlegene i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy

 

Vedlegg