Forsiden

Høringssvar fra Bærum kommune

Høringssvar fra Bærum kommune

Dato: 25.08.2017

Svartype: Med merknad

Alkoholloven Departementet foreslår å innføre overtredelsesgebyr kun på områder som er underlagt Helsedirektoratet eller fylkesmannen, ikke kommunen. Dette med bakgrunn i at det for de kommunale tilsynsområdene i 2016 ble innført prikker for brudd på reglene, og det er ønskelig med en evaluering av dette systemet før nye ordninger innføres. Bærum kommune støtter departementets forslag om å ikke innføre hjemmel for overtredelsesgebyr på det kommunale tilsynsområdet underlagt alkoholloven. Bærum kommune støtter at det innføres hjemmel for overtredelsesgebyr for brudd på alkoholreklameforbudet, og er enig i at reaksjonsmiddelet synes egnet og effektivt. At Helsedirektoratet ilegger overtredelsesgebyr ved ulovlig alkoholreklame kan på sikt medføre positive holdningsendringer som kan påvirke kommunale salgs- og skjenkesteder.

Tobakksskadeloven 5.3.1. Registreringsplikt for salgssteder og grossister Departementet foreslår at tilsynsmyndigheten skal kunne ilegge overtredelsesgebyr for brudd på registreringsplikten for tobakk som nå er til behandling i Stortinget. I forslaget om ny registreringsordning for tobakk fremgår det ikke klart hvem som skal føre tilsyn med uregistrerte utsalgssteder for tobakk. Bærum kommune støtter at det kan innføres hjemmel for å ilegge gebyr til foretak som ikke har registrert seg, men mener det bør avklares hvilken kontrollinstans som har tilsynsansvaret. Det bør innføres meldeplikt til rett instans hvis andre offentlige kontrollinstanser kommer over uregistrerte salgssteder. Bærum kommune mener det bør tilstrebes å ha lik nasjonal praksis ved brudd på denne regelen, med gode veiledende retningslinjer. 5.3.2 Internkontrollkrav for salgssteder (tobakk) Departementet ber om høringsinstansenes innspill på om det er ønskelig med overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket om internkontroll for salg av tobakk. Basert på erfaring vedrørende manglende internkontroll for alkohol, mener Bærum kommune at overtredelsesgebyr kan være et mer effektivt virkemiddel enn pålegg om retting og tvangsmulkt. Bærum kommune støtter at en hjemmel om overtredelsesgebyr begrenses til alvorlige og gjentatte overtredelser. Det bør eksemplifiseres i lovforarbeidene hva som er å anse som «alvorlige overtredelser». 5.3.3. Salgsforbud Departementet ser behov for at kommunene kan ilegge overtredelsesgebyr hvis salgssteder bryter et pålegg om salgsforbud grunnet tidligere alvorlige brudd på tobakksreglene. Bærum kommune støtter forslaget. 5.3.4. Aldersgrensene Departementet ser behov for at kommunene kan ilegge overtredelsesgebyr hvis salgssteder selger tobakk til mindreårige. Bærum kommune støtter forslaget. 5.3.8 Forbud mot tobakksreklame og sponsing Bærum kommune støtter at det innføres hjemmel til overtredelsesgebyr for brudd på tobakksreklameforbudet, og er enig i at reaksjonsmiddelet er egnet og effektivt. Det anses formålstjenelig å ha likt regelverk for tobakk og alkohol. 5.3.10 Forbud mot bruk av tobakksvarer og e-sigaretter Tobakksskadeloven har en rekke regler om stedet der det er forbudt å røyke, som utenfor inngangspartier, barnehager, serveringssteder, arbeidslokaler mv. Hovedansvaret for tilsyn ligger hos kommunene. Bærum kommune støtter at det innføres hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på disse reglene. 5.6 Økonomiske og administrative konsekvenser – tobakk Departmentet antar at ordningen ikke vil innebære økte administrative eller økonomiske kostnader for kommunene. Bærum kommune vil understreke at i og med at tilsynsordningen for tobakk ikke er trådt i kraft enda, så har departementet og kommunen liten erfaring med hvor mye arbeid dette vil bli for kommunene. Man vet ikke hvor mange brudd kommunen vil avdekke ved tobakkstilsyn. Det er derfor også vanskelig å si noe konkret om arbeidsbelastningen rundt overtredelsesgebyr. Bærum kommune er enig i at utformingsreglene som kommer senere, vil være av stor betydning for arbeidsbelastningen, og dermed også kostnadene for kommunene. Reglene bør være så enkle og klare som mulig, noe som også vil føre til økt sjanse for likebehandling nasjonalt.

7. Folkehelseloven – miljørettet helsevern

Departmentet ønsker tilbakemeldinger på om det bør det stilles særlige krav til overtredelsen for å ilegge overtredelsesgebyr. Bærum kommune vil påpeke at det er ulike ressurser og kompetanse i kommunene innenfor miljørettet helsevern. Dette kan føre til ulik bruk av virkemidler generelt (herunder overtredelsesgebyr). Det vil likevel være uheldig med spesifikke kriterier til overtredelsen for at virkemiddelet kan benyttes, fordi regelverket i stor grad er basert på skjønnsmessige vurderinger. Bærum kommune mener imidlertid at det er behov for generelle føringer for bruk av virkemiddelet. Overtredelsesgebyr som virkemiddel må benyttes i den hensikt å oppnå preventive effekter. Informasjon om muligheten til å bli ilagt gebyr er helt sentralt. Bærum kommune mener slik informasjon bør komme fra nasjonalt hold. 7.2.2 Manglende melding eller godkjenning Det er gitt en rekke regler i forskrift vedrørende meldeplikt eller plikt til å søke godkjenning av virksomheter som kan ha innvirkning på helsen. Dette gjelder for eksempel bassengdrift, aslmottak, barnehager og tatoveringsvirksomheter mv. Forsvarlig drift av disse er viktig for folkehelsen. Departementet mener det vil være både allmenn- og individualpreventivt, samt effektiviserende for kommunens forvaltning å kunne ilegge overtredelsesgebyr der reglene om meldeplikt eller søknad om godkjenning ikke er oppfylt. Bærum kommunes erfaring er at fravær av melding eller godkjenningssøknad i mange tilfeller dreier seg om at virksomheter ikke kjenner til regelverket. I tillegg til muligheten for å gi overtredelsesgebyr kan nasjonale informasjonskampanjer rettet til ulike bransjer og virksomheter være svært nyttig for å informere om regelverket. Bærum kommune vurderer at frisørsalonger og hudpleiesalonger utgjør liten helsemessig risiko. Bransjen er uoversiktlig og det er svært krevende å holde oversikt. Svært få overholder meldeplikten og kommunen fører kun tilsyn med slike virksomheter ved klager. Overtredelsesgebyr for slike virksomheter vil ikke være hensiktsmessig. 7.2.4 Unnlatt oppfyllelse av opplysnings- eller informasjonsplikt Flere av virksomhetene nevnt under 7.2.2 har en løpende opplysnings- og meldeplikt overfor kommunen og brukere når det gjelder forhold som kan påvirke folkehelsen. Departementet foreslår å innføre overtredelsesgebyr for manglende oppfylling av opplysningsplikt. Departementet ber spesielt om innspill på det praktiske behovet for hjemmel for overtredelsesgebyr i skadedyrforskriften, ved brudd på regler rettet mot skadedyrbekjempere. Bærum kommune mener vil være hensiktsmessig å ha muligheter til å gi overtredelsesgebyr for brudd på skadedyrforskriftens § 3-5 om plikt til å føre protokoll, gi opplysninger og veiledninger, slik som foreslått i høringsnotatet. Det vil i tillegg være hensiktsmessig å ha muligheter til å gi overtredelsesgebyr ved brudd på § 3-2, 1. ledd om substitusjonsprinsippet for alle typer av skadedyrbekjempelse med helse- og miljøskadelig midler, ikke bare bruk av gassingsprodukter. I henhold til skadedyrforskriftens § 4-1, skal skadedyrbekjempere være godkjent. Godkjenning kan tilbakekalles dersom utøvere anses som uskikket. Det er Folkehelseinstituttet som godkjenner skadedyrbekjempere og tilbakekaller godkjenning. Det kan være aktuelt å gi overtredelsesgebyr for feil bruk av en bekjemper som ikke er godkjent, og gebyret bør i slike tilfeller ilegges skadedyrfirmaet der den fysiske personen er ansatt. For den enkelte skadedyrbekjemper vil en mulighet til å trekke tilbake godkjenning virke preventivt nok. 7.2.5 Unnlatt oppfyllelse av pålegg om retting, stansing m.v Departementet mener unnlatt oppfyllelse av pålegg om retting eller stansing av forhold som bryter med regelverket til miljørettet helsevernområdet bør kunne medføre overtredelsesgebyr. Departementet ber også om kommunens syn på hvorvidt det bør ilegges overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelser om internkontroll innen miljørettet helsevern. Unnlatt oppfyllelse av pålegg om retting eller stansing vil i dag føre til at Bærum kommune tar i bruk bestemmelsen om tvangsmulkt i folkehelselovens § 15. I utgangspunktet opplever Bærum kommune at dagens virkemidler er tilstekkelige for å følge opp de fleste pålegg. Muligheten for å gi overtredelsesgebyr for brudd på internkontrollplikten, er slik etter Bærum kommunes syn ikke hensiktmessig. Et slikt regelbrudd er lite konkret og hva som er tilstrekkelig internkontroll vil variere mellom virksomheter.Det vil bli stort rom for skjønnsmessige vurderinger og stort potensiale for forskjellsbehandling mellom kommuner og bydeler. 7.2.6 Overtredelse av bestemmelser om smittevern Departementet mener overtredelsesgebyr kan fungere effektivt for å motvirke brudd på regler som er gitt for å forebygge sykdom og smitte. Det er i høringsnotatet foreslått å gi overtredelsesgebyr i forbindelse med forskrift om miljørettet helsevern § 11e om utbrudd, der det blant annet er bestemmelser om prøvetaking av installasjoner etter mistanke om forekomst av legionella. Bestemmelsen dreier seg om smitteoppsporing etter utbrudd og rengjøring og desinfeksjon i etterkant. Overtredelsesgebyr er ment å ha en preventiv effekt og føre til lavest mulig smitterisiko. Bærum kommune mener det også ville være nyttig å innføre mulighet for overtredelsesgebyr i forbindelse med utilstrekkelige drifts- og kontrollruntiner som beskrevet i forskrift om miljørettet helsevern § 11b, dersom det er sannsynlig sammenheng med utbruddet. Det kan også være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr for virksomheter som ikke oppfyller bestemmelsen og tredjepartsvurdering i §11e. Det er i notatet foreslått å gi overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelser om smittevern. Det kan i praksis være vanskelig å påvise en sammenheng mellom en smittesituasjon og for eksempel barnehagens forebyggende smittevernrutiner og smitteverntiltak. Bærum kommune mener at det bør vurderes å gi overtredelsesgebyr til virksomheter i forbindelse med en ulykke eller alvorlig hendelse som skyldes uforsvarlig drift. Dette er spesielt aktuelt i skoler, barnehager og basseng. 7.2.7 Overtredelse av støyregelverk Departementet foreslår å innføre hjemmel for overtredelsesgebyr ved støyende engangshendelser og der mange mindre støyforhold til sammen utgjør et folkehelseproblem, hvor støyregelverket ikke følges. Departementet ber om innspill til andre bestemmelser innenfor støyregelverket som bør kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr. I forbindelse med bygge- og anleggsstøy, vil det være svært aktuelt å ha muligheten til å gi overtredelsesgebyr. I Bærum kommune fattes det vedtak om tillatelse til å overskride grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i Miljøverndepartementets retningslinje i T-1442, kapittel 4. Kommunen vurderer hva som skal til for å oppnå helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene, og stiller en rekke vilkår til utbygger, blant annet tidsbegrensing av det mest støyende arbeidet. I tillegg må utbygger redgjøre for forebyggende støytiltak og på den måten tilstrebe lavest mulig støynivå. Det vil være svært nyttig for kommunen å ha muligheten til å gi overtredelsesgebyr ved brudd på vilkår i en slik tillatelse. Det er ingen virkemidler i lovverket i dag som er egnet å bruke i slike tilfeller. En slik mulighet vil ha stor preventiv effekt. Bærum kommune mener det kan være aktuelt å gi overtredelsesgebyr for overskridelser av lydnivå for publikum på nattklubb, konsertscener og ved enkeltovertredelser av lydnivå på faste konsertarenaer. Det vil ha en svært god preventiv effekt.  Dette avhenger av at kommunen kan gi overtredelsesgebyr basert på grenseverdiene som er anbefalt i Veilederen til Helsedirektoratet IS-0327 Musikkanlegg og helse. 7.5 Økonomiske og administrative konsekvenser – miljørettet helsevern I forslaget antas det at innføring av overtredelsesgebyr ikke vil innebære administrative eller økonomiske kostnader av betydning for kommunens arbeid med miljørettet helsevern. Bærum kommune vurderer at innføring av muligheten til å gi overtredelsesgebyr kan føre til at kommuner omdisponerer sine ressurser fra det forebyggende arbeidet (råd, veiledning, medvirkning, samarbeid) til mer kontrolloppgaver. Dette er en uheldig effekt som vil svekke det forebyggende helsearbeidet. Bærum kommune ønsker å påpeke at dersom det stilles krav til forhåndsvarsling av et overtredelsesgebyr etter Folkehelseloven, vil virkemiddelet i mange tilfeller bli uhensiktsmessig å benytte. For at kommunen skal ha nytte av en slik mulighet må det være enkelt å benytte, bidra til mindre ressursbruk og kunne gi en raskere reaksjon enn kommunene har muligheten til i dag.

Videre vil Bærum kommune fremheve Helsedirektoratets tilsynsveileder, der det fremgår at tilsyn uansett skal basere seg på en risikovurdering.