Forsiden

Høringssvar fra Norsk legemiddelhåndbok

Innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.

Dato: 02.08.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 26. mai 2017 og takker for muligheten til å kommentere forslaget til endringer i de aktuelle lovene.

 Legemiddelhåndboken (NLH) har begrenset seg til å vurdere de foreslåtte endringene i Legemiddelloven og Lov om medisinsk utstyr. NLH har ingen kommentarer til de foreslåtte endringene.

 Høringsinstansene er spesielt bedt om å kommentere behovet for subsidiært betalingsansvar (3.12.5) og foreldelsesfristens lengde (3.13). NLH har ingen innspill mht. disse to punktene.