Forsiden

Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Høringssvar - innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformå

Dato: 30.08.2017

Svartype: Med merknad

Fylkesrådet i Nordland har behandlet saken i FR-sak 258/2017 og uttaler følgende til høring vedr inføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål:

1. Fylkesrådet finner det positivt at det etableres graderte sanksjoner som styrker mulighetene for gjennomføring av folkehelselovens intensjoner og bestemmelser samt andre folkehelserelaterte lover.

2. Fylkesrådet støtter forslaget slik det foreligger.

3. Det må utarbeides tydelige retningslinjer for praktiseringen av regelverket om overtredelsesgebyr.