Forsiden

Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Dato: 31.08.2017

Svartype: Med merknad

Sarpsborg kommune ønsker å gi et administrativt høringssvar til enkelte punkter i høringsnotatet.

Generelt:

Vi ser det som riktig at det ikke er en plikt, men en skjønnsmessig vurdering som avgjør om overtredelsesgebyr skal ilegges. Likhetsprinsippet er imidlertid vesentlig. Forskrift bør derfor fastsette tydelige og klare kriterier som enkelt kan omsettes i praksis for når overtredelsesgebyr skal kunne ilegges. Dette slik at det blir mest mulig likt fra kommune til kommune.

Det er beskrevet at forskjellsbehandling kan avhjelpes ved for eksempel at sanksjonsmyndigheten koordinerer sin praksis. Hva dette innebærer og hvordan dette skal kunne gjennomføres i praksis bør da også komme klart frem.

Dette gjelder også samordning for å unngå dobbeltstraff nevnt i 3.9. Forholdet mellom straff, dobbeltstraff og sanksjoner må avklares slik at innføring av nye lover ikke gir motsatt hensikt.

I 3.15 er det beskrevet at det antas at endringen ikke vil føre til vesentlig økte administrative eller økonomiske kostnader. Vi er ikke enig i dette. Forslagene vil kreve økte ressurser og grundig saksbehandling utover det som gjøres i dag. Det er lagt opp til at skjønn må inn i vurderingene og dette vil komme i tillegg til vurderingene som gjøres i dag. Eksempelvis med tanke på tvangsmulkt, retting, stansing mv. Overtredelsesgebyret anses som straff og i høringsnotatet henvises det også til at straffeforfølgning er ressurskrevende for politiet.

3.11: Gebyret bør tilfalle kommunen når saksbehandlingsjobben ligger her. Vi kan vanskelig se at en slik tilleggsreaksjonsform ikke vil medføre økt ressursbruk og dermed økt kostnad for kommunen.

  1. Alkoholloven:

Vi ser at det er lagt et spesielt fokus på reklameforbudet (jfr. § 9 i alkoholloven.) Det ønskes velkommen.

Bruk av nettsider og sosiale medier blir stadig mer utbredt i reklameøyemed. Det er en betydelig (for ikke å si umulig) utfordring for kommunen å kontrollere hva som skjer her. Det satses på forebyggende arbeid gjennom informasjon, veiledning og på stikkprøver. Slik sett kan en endring av loven for kommunen på sikt være til hjelp. Prikkbelastningssystemet ser per nå ikke ut til å kunne fange opp og stoppe utviklingen. Her ville ilegging av gebyr som straff være hensiktsmessig i tillegg til eksisterende lovverk.

Det er kun forslag om statlig illegging av gebyr i tilknytning til dette, men vi ser at det ville være et godt verktøy også for kommunene å ha mulighet til å illegge overtredelsesegebyr i slike tilfeller.

Forslaget om lovendring støttes, særlig med hensyn til kontroll og oppfølging av reklameforbudet i alkoholloven under forutsetning av at punktene under generelt er oppfylt.

  1. Tobakkskadeloven

5.3.10: Vi ser at det kan være nyttig med en slik reaksjonsform der det har vært kortvarig røyking i lokalene uten at eier/drifter har gjort tiltak for å stanse/avslutte dette. Etter vårt syn bør det være kriterier for å ilegge overtredelsesgebyr når:

  1. A) eier/drifter ikke raskt griper innfor overfor personer som røyker
  2. B) virksomheten er innrettet slik at røyking kan foregå uten at eier/drifter oppdager dette

Vi mener at det er hensiktsmessig at det kan gis overtredelsesgebyr etter første gangs overtredelse da et slikt brudd kan tyde på at eier/drifter har et holdningsproblem overfor lovgivningen.

Forslaget om lovendring støttes, under forutsetning av at punktene over og under generelt er oppfylt.