Forsiden

Høringssvar fra Luftfartstilsynet

Høringssvar fra Luftfartstilsynet - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål

Dato: 14.08.2017

Svartype: Med merknad

Luftfartstilsynet viser til Helse- og omsorgsdepartementet sin høring om innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål. Våre kommentarer knytter seg til endringene som er foreslått i strålevernloven.

Forbudet mot bruk mv. av sterke lasepekere ble tatt inn i strålevernforskriften i 2015, noe Luftfartstilsynet arbeidet for i lengre tid. Statistikk Luftfartstilsynet har tilgjengelig viser at det i 2015 var 41 rapporterte hendelser med belysning av cockpit på luftfartøy i Norge, og i 2016 (per 1. september) var antallet 11. Disse tallene kan tyde på at forbudet har hatt effekt for å redusere omfanget av farlig og potensielt skadelig bruk av laserpekere. 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det i strålevernloven tas inn hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for overtredelser av nærmere angitte bestemmelser i strålevernloven, overtredelse av tilhørende forskrifter og overtredelse av godkjenningsvedtak, jf. utkast til ny § 23 a i strålevernloven. Departementet mener lovendringen vil bidra til at Statens strålevern som tilsynsmyndighet får et større og mer effektivt reaksjonsspekter enn i dag.

Lovendringen innebærer blant annet at det kan være aktuelt med ileggelse av overtredelsesgebyr for brudd på forbudet mot bruk av laserpekere. Luftfartstilsynet støtter forslaget og er enige i at overtredelsesgebyr er et hensiktsmessig reaksjonsmiddel i de sakene hvor overtredelsen har skjedd, og andre reaksjonsmidler ikke er like egnet. Som departementet viser til er Statens strålevern i mange tilfeller nærmere til å vurdere overtredelsen og eventuelt overtredelsesgebyr, enn for eksempel politi og påtalemyndighet. Forutsatt at Statens strålevern tar hjemmelen i bruk, vil en slik administrativ reaksjon etter vårt syn være et effektivt reaksjonsmiddel og kunne bidra til at antallet hendelser med belysning av cockpit reduseres ytterligere.