Høringssvar fra MS-forbundet i Norge

Juridisk oppfølging av prioriteringsmeldingen

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar til Juridisk oppfølging av prioriteringsmeldingen og forslag til endringer i

 

MS-forbundet er bekymret for forslagene som legges fram i høringen om: Juridisk oppfølging av prioriteringsmeldingen og forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven.

 

 

Forslagene innebærer en reell svekkelse av pasientens rettigheter på følgende områder:

  • Det foreslås at spesialisttjenestens beslutninger på gruppenivå ikke kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Vi vil understreke at dette er vi helt uenig i. Når beslutninger fattes på gruppenivå, er det nettopp meget viktig å kunne påklage en avgjørelse.
  •  
  • Forslaget vil innebære forskjellsbehandling mellom pasientgrupper fordi man har anledning til å prøve lovmessigheten i vedtak som er fattet for legemidler som har refusjon over folketrygden.

 

  • Spesialisthelsetjenesten kan ikke lenger foreta individuelle vurderinger om en pasient skal behandles med et legemiddel som ikke er godkjent i nye metoder. Dette vil lett kunne medføre at den nedre grensen for forsvarlig helsehjelp senkes.

 

 

MS-forbundet har merket seg at i Prioriteringsforskriften § 2a benyttes begrepet «kunnskapsbasert praksis».

 

Dette er et begrep som MS-forbundet ikke vet sikkert hva innebærer. Dersom det bygger på erfaringer samlet opp gjennom praksis må det settes klare krav til hvordan disse erfaringene skal systematiseres, være tilgjengelige for andre og de må være etterprøvbare.

 

MS-forbundet vil peke på at den praksis som i dag skjer i forhold til behandling med Rituximab er meget uheldig. Den skaper store geografiske forskjeller. Det er stor uenighet innad i fagmiljøet. Vi frykter at den praksisen som skjer i dag svekker pasientsikkerheten, da vi ikke kjent med at det stilles krav til kvalitet på registerdata som det stadig henvises til.

 

 

Det er behov for en grundig evaluering av systemet Nye Metoder. Denne må legges fram til politisk behandling.

 

  • Sett fra et pasientperspektiv finner vi at systemet Nye metoder er for lite transparent.
  • .
  • Helseforetakene burde ikke ta beslutning om en metode skal innføres. Det burde avgjøres av uavhengige kvalifiserte fagpersoner ut fra prioriteringsforskriften.
  • Det er meget viktig at det er politikerne som til sist har ansvar for hvilken behandling innen helsetjenester som tilbys i Norge. Allerede i dag er det et problem at politikerne skyver dette ansvaret over på helseforetakene og Statens legemiddelverk. MS-forbundet mener forslagene til endringer som legges fram i denne høringen, ytterligere svekker politikernes ansvar.