Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Juridisk oppffølging av prioriteringsmeldingen og forslag til endring av spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg