Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Svar på høring - Endringer i spesialisthelsetjenesten, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

Dato: 19.09.2018

Svartype: Med merknad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til høringen og takker for muligheten til å komme med kommentarer til oppfølgingen av prioriteringsmeldingen og forslagene til lovendringer.

Høringsnotatet har vært på intern høring i UNNs klinikker og i brukerutvalget.

UNN støtter Departementets forslag om å lovfeste kriteriene for prioritering i spesialisthelsetjenesteloven for beslutninger som ikke handler om tildeling av pasient- og brukerrettigheter, jf. kapittel 6.

Vi ber Departementet vurdere å presisere forholdet mellom prioriteringskriteriene som foreslås tatt inn i ny spesialisthelsetjenestelov § 2-1 a) og helseforetaksloven § 1 andre ledd som angir at «Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.»

Hvordan avveies kravet om likeverdige spesialisthelsetjenester mot prioriteringskriteriene? I to nylige saker der Helse Nord besluttet å endre tjenestetilbud ble det ikke lagt vekt på nytte, ressursbruk og alvorlighet. I stedet la Helse Nord vekt på hensynet til likeverd med henvisning til helseforetaksloven § 1 annet ledd. UNN viser til at uten prinsipper for prioritering kan ressurssterke grupper bli prioritert fremfor grupper som ikke har høy status eller ressurser til å hevde sin rettigheter, «de tause taperne». En slik tilnærming gir ikke en likeverdig fordeling av helseressurser mellom grupper av pasienter. Vi ber Departementet derfor vurdere å presisere forholdet mellom prioriteringskriteriene som foreslås tatt inn i ny spesialisthelsetjenestelov § 2-1 a) og helseforetaksloven § 1 andre ledd om likeverdige tjenester.

UNN støtter Departementets forslag til presiseringer i prioriteringsforskriften, kapittel 5.

UNN foreslår at forslaget til ny § 5-5 ikke skal avgrenses til legemidler, men gjelde alle metoder som er besluttet ikke tatt i bruk i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Vi foreslår derfor at ny § 5-5 omskrives til «Pasienter kan ikke betale for en høyere standard på helsehjelpen enn det som tilbys etter spesialisthelsetjenesteloven, jf. § 2-1 a. Sykehus skal ikke bistå med bruk av metoder som er besluttet ikke tatt i bruk i den offentlige spesialisthelsetjenesten.»

UNN støtter Departementets forslag til å lovfeste system for innføring av nye metoder, jf. kapittel 7, 8 og 9.

UNN støtter Departementets forslag til regulering av muligheten for egenfinansiering av helsehjelp, jf. kapittel 10.