Høringssvar fra Akershus Universitetssykehus

Svar på høring - Endringer i spesialisthelsetjenesten, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Endringer i prioriteringsforskriften

Ahus slutter seg til de foreslåtte endringene i prioriteringsforskriften for bruk på klinisk nivå. Kriteriene vil være nytte, ressursbruk på og alvorlighet. Den begrepsbruken prioriteringsmeldingen legger til grunn innarbeides i prioriteringsforskriften og er ment å sikre lik begrepsbruk i regelverk og veiledere uten å endre rettstilstanden, noe vi ser positivt på.

Prioriteringskriterier på gruppenivå

Prioritering på klinisk nivå bør understøttes på gruppenivå. Vi slutter oss til at det regionale helseforetaket får plikt til å innrette sitt tjenestetilbud i tråd med prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet og at dette tas inn i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. Kriteriene på gruppenivå vil også rette seg til helseforetakene.

Felles system for hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten

Med stadige framskritt innen helsefagene hvor utvikling av nye metoder og legemidler skjer med raske skritt er det et påtakelig behov for regler om prioritering på gruppenivå og individnivå. Like viktig er det å gjøre gode avveininger av hvilke metoder og legemidler som offentlige midler skal brukes til. Vi støtter at et felles system for beslutning om hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten forankres i lovverket. Et system for godkjenning av metoder vil kunne bety større grad av likeverdighet i tjenestetilbudet i helseregionene og mellom sykehus. Prinsippet om medvirkning for pasienten vil som i dag begrenses til de metoder som spesialisthelsetjenesten finner forsvarlig.

Vi vil fremheve betydningen av å videreføre og videreutvikle systemet for Nye metoder. Åpenhet og transparens i viktige prioriteringsspørsmål er avgjørende for at systemet for Nye metoder skal ha tillit i befolkningen og i helsetjenesten.

Slik forslaget til ny § 4-4 i spesialisthelsetjenesteloven er utformet er det ikke angitt noen avgrensning av hvilke metoder som skal tas opp i et felles beslutningsforum. Det betyr at både eksisterende og nye metoder kan tas opp. Vi antar at det primært vil være kostbare metoder/legemidler som er aktuelt å ta beslutning om i dette systemet. En kost/nytte vurdering kan være aktuelt før en ny metode tas opp til vurdering innenfor dette systemet.

Helsehjelp som ikke finnes i Norge eller som er mer virkningsfull

Som høringsnotatet påpeker hevder ESA at det norske regelverket ikke sikrer at det foretas en individuell vurdering av om det finnes behandling i Norge som er like effektiv som den pasienten kan få i andre EQS-land. Ut fra et medisinsk perspektiv er vurderinger av effekt av helsehjelp vanskelig å bedømme, som også kan variere ut fra individuelle forhold hos den enkelte pasient. Vi støtter at et nytt krav om «mer virkningsfull» behandling må være dokumentert og klarlagt for at dette kriteriet kan sies å være oppfylt.