Høringssvar fra Vestre Viken HF

Høringssvar vedr. juridisk oppfølging av prioriteringsmeldingen mv

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev. Vestre Viken har følgende kommentarer.

Prioriteringskriteriene inn i lov og forskrift

Vestre Viken støtter forslaget om prioriteringskriteriene nedfelles i lovverket. Som det påpekes i høringsnotatet, vil det gi ytterligere legitimitet til beslutninger som fattes av de regionale helseforetakene og understøtte målet om likeverdighet og rettferdig fordeling.

Likeledes støttes endringene i prioriteringsforskriften i tråd med beskrivelsene av nytte-, ressurs og alvorlighetskriteriet i prioriteringsmeldingen.

Lovfesting av system for vurdering av nye metoder

Vestre Viken slutter seg til en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som tar stilling til hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Det vil som det blir påpekt, tydeliggjøre de regionale helseforetakenes ansvar og styrke legitimiteten til selve systemet. Arbeidet med vurdering av nye metoder er krevende, og det er viktig å sikre legitimitet til beslutningene. Det er viktig at sørge-for-ansvaret og det økonomiske ansvaret er samlet ett sted. Samtidig er det viktig at systemet for vurdering av nye metoder har fleksibilitet til å utvikle seg i tråd med den medisinske og teknologiske utvikling.

Egenfinansiering av helsehjelp

Departementet vil lovfeste prinsippet om at det ikke skal være mulig å kjøpe seg oppgradering av helsehjelpen innenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten. Vestre Viken slutter seg til at hovedregelen bør være at det ikke skal være mulig med de begrunnelser som gis i høringsnotatet. Det er likevel spørsmål om denne regelen skal være helt absolutt. Det kan tenkes unntak. Det kan nevnes at ved kataraktoperasjoner kan pasienten tilbys individuelt tilpassede linser som korrigerer astigmatisme eller multifokale linser som reduserer behov for bruk av briller. Dette er brytningskorreksjoner som ikke er regnet som noe som gir rett til helsehjelp, og alternativet for pasienten er bruk av briller, som pasienten jo må dekkes selv. Det kan vurderes om det bør være rom for sjeldne unntak fra det som foretaket er helt enig i at skal være hovedregelen. Unntak kan reguleres i forskrift.

Vestre Viken slutter seg til at helseforetak ikke skal bistå pasienter med administrering av legemidler som pasienten selv har finansiert

Presisering av rett til helsehjelp i utlandet/andre EØS-land

Vestre Viken finner presiseringene nyttige