Høringssvar fra Trondheim Kommune

Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Trondheim kommune

Saksprotokoll for Formannskapet 04.10.2016

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 04.10.2016

Sak: 253/16

Tittel: Saksprotokoll: Høring - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allemedisin eller under spesialisering

Resultat: Behandlet

Arkivsak: 16/33416

Vedtak.

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet:

  1. Trondheim kommune støtter forskriftsfesting av kravet om at leger som tilknyttes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter 1. januar 2017 skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering dersom de ikke allerede innehar en annen relevant spesialitet. Trondheim kommune vurderer at departementet bør utrede kompensasjonsordninger slik at dette kravet ikke rammer noen kommuner som har mange fastlønnede leger uheldig.
  2. Trondheim vurderer at det bør være mulig med unntak fra kravet om spesialistutdanning ved vikariater inntil ett år for å avhjelpe rekruttering av vikarer ved svangerskapspermisjoner, langvarig sykdom og utdanningspermisjoner.
  3. Trondheim kommune støtter overgangsordninger for leger som har en kommunal stilling eller fastlegehjemmel pr 31. desember 2016, og for leger som ved ikrafttredelsen av forskriften har gjennomført veiledet tjeneste eller er under veiledning.

Trondheim kommune støtter forslaget om at leger som har gjennomført spesialistutdanningen i allmennmedisin beholder spesialisttittelen så lenge legen har autorisasjon/lisens som lege uavhengig av om legen har gjennomført resertifisering.

Behandling:

Votering

Innstillinga ble enstemmig vedtatt Trondheim kommune

Saksprotokoll for Formannskapet 04.10.2016

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift