Høringssvar fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research

Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vi gir vår tilslutning til formuleringen i innledningen om at leger som tilknyttes kommunen for å yte helsehjelp, skal være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering. Det bør spesifiseres at når det her en snakk om å yte helsehjelp til innbyggere utenfor institusjon er det snakk om fastleger. En fastlege må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. Å være under spesialisering er et vagt og ullent begrep uten innhold. Hvis begrepet skal ha innhold, må det foreligge en definert utdanningsløp med start og definert endepunkt.

I høringsnotatet for øvrig skapes det imidlertid tvil om hva som er ment med å yte helsehjelp. Begrepet helsehjelp er senere begrenset til klinisk virksomhet (s. 15). Dette vil ekskludere forebyggende helsearbeid ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og frisklivssentral. Vi ser det som formålstjenlig at begrepet helsehjelp utvides til også å inkludere virksomhet der leger «utelukkende jobber administrativt». Dette vil sikre at det allmennmedisinske faget gis innflytelse i alle kommunale legetjenester. Vi ser at det bør legges opp til en overgangsordning for å balansere kommunens mulighet til å sikre tilstrekkelig bemanning i tjenestene, men vi mener dette vil ivaretas ved at den nyansatte kan være under spesialisering. Vi ser heller ikke rasjonale for overgangsordningene i kapittel 4.6 så lenge det å være under spesialisering er et intendert alternativ. Leger i kommunehelsetjenesten som ikke er spesialister eller under spesialisering bør starte på sin spesialisering, og det å være under spesialisering bør som sagt basere seg på en definerte start- og endepunkt. Leger som går over i rene administrative stillinger uten klinisk virke kommunalt, på universitet eller andre steder bør få beholde spesialiteten uten resertifisering.

Vi oppfatter § 4 Unntak fra kravet om spesialisering, som påfallende ved at det angis som at det skal gjelde for leger som deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinære arbeid. Vi leser dette som at det åpnes for at alle leger kan delta i kommunalt organisert legevakt. Vi mener dette må harmoniseres mot akuttmedisinforskriften.

Knyttet til samme unntak anser vi det som uheldig at det overlates til kommunene å ta stilling til gjentakelse av vikariat av inntil to måneders varighet. Dette kunne føre til at to vikarleger kan inngå i en stafett uten at kravet til spesialisering får betydning.