Høringssvar fra Røst kommune

Høringssvar fra Røst

Dato: 16.11.2016

Svartype: Med merknad

Det er positivt at departementet har tatt hensyn til kommunens behov for å sikre tilstrekkelig bemanning i legetjenesten og lagt inn mulighet for unntak fra kravet om spesialisering. 

Mange distriktskommuner har allerede i dag vansker med å rekruttere leger til faste stillinger og vikariater. Flere kommuner har gode ordninger med vikarer, for eksempel på sommeren, som ikke er spesialister i allmennmedisin.

Røst kommune har på grunn av helt spesielle forhold med døgnkontinuerlig endelt legevakt hyppige behov for vikarer i legetjenesten. Vi har i dag en velfungerende ordning med faste vikarer, blant annet har to barneleger vikariert på Røst siden 1990-tallet og de gjør en meget god jobb for kommunen og befolkningen.

For å fremme samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten vil det være en fordel at det fortsatt blir mulig for norske leger å skaffe seg praktisk erfaring fra flere ulike arbeidssteder. I dag fungerer mange legevakter som uformelle møteplasser hvor leger med ulik bakgrunn kan bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer og kompetanse. Legeforeningen har uttalt at de mener at leger fra andre spesialiteter enn allmennmedisin har  sin plass i legevakt (Innspillsrapport for en bedre legevakt ”En legevakt for alle, men ikke for alt”  S,38)

Unntakene i §4 synes fornuftige, men en tilleggsmulighet for særlige unntak vil gjøre situasjonen mindre vanskelig for små kommuner med rekrutteringsvansker. På Røst forekommer det for eksempel at det går mindre enn to måneder mellom hver gang en av barnelegene arbeider som vikar.

Det nye kravet vil ytterligere øke behovet for allmennleger i Norge, og det vil således være behov for å styrke kapasiteten og rekrutteringen til allmennmedisin.