Høringssvar fra Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege, Hattfjelldal kommune

Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 02.10.2016

Svartype: Med merknad

Viser til høringsnotatet.

Hattfjelldal kommune støtter forslaget om at legen skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin for å arbeide i kurativt arbeide og eller for å kunne gå legevakt. Dette vil medføre et kompetanselyft og en kvalitetssikring av helsetjenesten.

Hattfjelldal kommune støtter forslaget om at legen vil beholde sin spesialisttittel så lenge hun/ han har autorisasjon/ lisens som lege.

Hattfjelldal kommune ser verdien av at legen resertifiserer sin spesialitet, dette gir en kvalitetssikring og kompetanseøkning til den enkelte lege men også til den samlede helsetjenesten.  

Det er også viktig at insentiven i trygderefusjoner til godkjente spesialister får fortsette, både for legen som arbeider privat men også for kommuner der legen er fastlønnet.

Det er også viktig at det innføres krav om at alle leger som skal spesialisere seg må ha arbeidet i minst 6 månder i kommunehelsetjenenesten. Og at alle leger som er i spesialisering kan utføre klinisk arbeide i kommunal stilling. Dette vil kunne bedre samhandlingen mellom tjenestenivåene men kanskje også øke mulighetene til rekruttering. 

Det er viktig at det gis unntak fra kravet om spesialisering i allmennmedisin for korte vikariat < 2 måneder. Ellers kan det være vanskelig å få inn vikar i fravær/ ferie/ sykehustjeneste.

Kommunene som ansetter fastlønnet lege som er i spesialisering i allmennmedisin vil bære en hel del kostnader som som eksempelvis for: veileder, kurs, vikarinnleie når spesialistkandidaten gjør sykehustjenesten sin. Kommunen vil få økte refusjoner når kandidaten er ferdig spesialist men dersom legen slutter når hun/ han er ferdig vil eks en annen kommune kunne dra nytte av å rekruttere en ferdig spsislaist uten å legge noen økte resurser/ økonomi for dette. Defor mener vi at det er viktig at kommunen får/ kan søke om økonomi/ øremerkede midler til dette.