Høringssvar fra Allmennlegeutvalget for Hallingdal og Kommuneoverlegeforum i Hallingdal

Høring-Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Viser til høringsnotat.

Allmennlegeutvalget i Hallingdal og Kommuneoverlegeforumet i Hallingdal mener at spesialistkompetanse i allmennmedisin er et fornuftig krav til leger som har permanent jobb over tid i allmennmedisin.

Spesialistkompetanse innebærer et kvalitets-/kompetansekrav som er viktig å jobbe frem både med hensyn til å heve faglig kompetanse og generell anseelse av faget. Samtidig er resertifisering hvert 5 år unik for spesialiteten i allmennmedisin, og gjør det noe krevende men samtidig også faglig interessant å henge med i faget.

Når bare leger med/under spesialisering kan være bakvakt eller kjøre legevakt vil kunne få store konsekvenser i distriktene, dvs stor belastning på leger med/under spesialisering.

Overgangsregler for erfarne kolleger må være romslige.

Bør være unntak fra spesialist-/veiledningskrav for vikariater i allmennpraksis samt legevakt på 6 måneder, ikke kun 2 måneder som i høringsutkastet. I Hallingdal er vikarbruk i vintersesongen nødvendig, derfor vil 6 måneder være mest gunstig. De foreslåtte kravene vil kunne gjøre det enda vanskeligere å rekruttere vikarer i distrikts-Norge.

Sykehustjenesten bør ikke bli til hinder for allmennleger i distriktene. Sykehusåret bør derfor også kunne avtjenes ved andre relevante utdanningsinstitusjoner som feks intermediær avdeling på lokalmedisinske sentre. Gjerne for kortere perioder på inntil 2 måneder, så dette ikke blir en flaskehals.

I kravene for spesialisering i allmennmedisin bør det sies noe om hvor lenge man kan være under utdanning, samt hva det innebærer å ha påbegynt utdanning. Det bør presiseres krav til hvilken type veiledning til første 3 årene av praksis.