Høringssvar fra Helsestasjonslegeforum Vestre Viken

Tilbakemelding på høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Tilbakemelding på høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering  

 

Høsten 2012 startet helsestasjonslegene som jobber i nedslagsfeltet til Vestre Viken, sin egen møteplass. Fokuset vårt er intra- og interkommunalt samarbeid, samarbeid med spesialitetshelsetjenesten om somatisk  og psykiske helse og fagutvikling. 

 Flere kommuner har ansatt helsestasjonsleger i full stilling der helsestasjonslegen har arbeidsoppgaver utover de somatiske undersøkelsene i helsestasjonsprogrammet. Vi har fagutvikling i stillingsbeskrivelsen vår, og vi jobber også med veiledning av kollegaer. I tillegg er vi viktige bidragsytere til selektive tiltak opp mot enkeltbrukere og til universelle tiltak i kommunene som for eksempel deltakelse i prosjekter og arbeid med prosedyrer.  

Vi helsestasjonsleger ønsker også skjerpede kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men helsestasjonslegene trenger å komme i et utdanningsløp med fokus på helsestasjonslegens arbeidshverdag. En spesialitet i allmennmedisin gir ikke den kompetansen en helsestasjonslege trenger i sitt  arbeid. Vi har allmennpraktikerens brukernærhet og samfunnsmedisinerens forebyggende fokus, men hverken spesialitet i allmennmedisin eller spesialitet i samfunnsmedisin gir relevant kunnskap som er tilpasset helsestasjonslegens hverdag.   

Det å ha helsestasjonslege i full stilling i kommunene gir et kompetanseløft for forbyggende arbeide med barn- og ungdom, og vi ønsker å kunne bruke tid på å heve kompetansen på dette området. Feltet er stort da vi skal dekke både somatikk og psykiatri, og vi  kunne også hatt nytte av å videreutvikle våre roller som både kliniker, veileder og fagutvikler. I henhold til «Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten», som har vært på høring i år, skal det satses på kompetanseheving, fagutvikling og tverrfaglig samarbeide, og her har helsestasjonslegen en helt sentral rolle. Og for å få til dette arbeide, trenger kommunene motiverte helsestasjonsleger. Et krav om spesialitet i allmennmedisin kan forsterke et eksisterende rekrutteringsproblem til de kommunale legestillingene, noe som er meget bekymringsfullt.    

Da unntak for krav om spesialisering i allmennmedisin kun foreslås for vikariater inntil 2 måneders varighet, vil dette resultere i større vansker med å rekruttere vikarer til alle stillinger i kommunehelsetjenesten. Vi trenger lengre tid enn 2 måneders vikariat for at kravet om spesialitet ikke skal være gjeldene. Det faktum at kommunene kan vurdere arbeidsforholdet til leger som ikke resertifiserer seg, kan bidra til usikkerhet rundt stillingene og vegring for å satse på en legestilling i kommunehelsetjenesten siden  stillingsvernet reduseres.  

Vi i Helsestasjonslegeforum Vestre Viken tar gjerne del i arbeidet med å utforme en kompetanseplan eller en ny spesialitet for helsestasjonsleger.  Helsestasjonslegen er en viktig premissleverandør for barn- og unges fysiske og psykiske helse, og  helsestasjonsleger trenger kompetansepåfyll som styrker oss i dette arbeidet og vi mener veien ikke går gjennom en spesialitet i allmennmedisin.  

Helsestasjonslegeforum Vestre Viken 

Hilde Sandvin Groven, helsestasjonslege Kongsberg kommune 

Trine-Lise Hagen, helsestasjonslege Nedre Eiker kommune 

 ​