Høringssvar fra Mental Helse

Høringssvar Mental Helse

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Primært

Det fremstår klokt å styrke primærhelsetjenesten gjennom kompetanseheving.

Mental Helses side støtter denne endringen og tror det vil øke kvaliteten på det kommunale helsetilbudet.

Merknad

  • Vi vil likevel oppfordre til å betraktelig øke innslaget av Psykisk helse i spesialistutdanningen. Da det er fastlegene som har det primære ansvaret for behandling av lettere og moderate psykiske lidelser, ville helsetilbudet og pasientene tjent mye på et økt fokus på fastlegenes kompetanse på området. Dette gjelder også profesjonsstudiet.