Høringssvar fra Fitjar kommune

Høyringssvar Fitjar kommune

Dato: 21.11.2016

Svartype: Med merknad

Fitjar kommune visar til rådmannen sin vurdering og går imot å innføra krav om spesialisering i allmennmedisin for legar i den kommunale helse- og omsorgstenesta.

Dersom ein vel å innføra kravet, vil Fitjar kommune peika på følgjande føresetnader:

  • Det må leggjast til rette for at kommunane kan tilby forpliktande utdanningslaup som kan forventast å auka rekrutteringa til allmennmedisin.
  • Unntaksavgjerdene må gjelda vikariat på inntil 1 år.
  • Kommunane og legane må kompenserast for kostnadane som er knytt til kravet.
  • Det må leggjast til rette for betre tilgang på vikarar og ordningar som gjer at vikariat i kommunane vert kompetansegivande for ulike legespesialitetar.

Vedlegg