Høringssvar fra Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har viktige merknader til forslaget

Dato: 20.10.2016

Svartype: Med merknad

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
201610824
Saksbehandler
Dagfinn Haarr Formannskapet
19.10.2016
117/16
HØRING: KRAV OM AT LEGER I DEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN SKAL VÆRE SPESIALIST I ALLMENNMEDISIN ELLER UNDER SPESIALISERING.
FORMANNSKAPET 19.10.2016 SAK 117/16
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens reviderte forslag til høringsuttalelse.
Økonomiske konsekvenser bør utredes bedre og det forutsettes at kommunen kompenseres for økonomiske merkostnader ved endringer.
Første setning i pkt. 1 strykes. Første setning i pkt. 3 kompetanse endres til spesialkompetanse.
Konklusjon med endringer:
1. Kristiansand kommune støtter prinsippet om at alle leger i kommunal helse- og omsorgstjeneste skal være spesialister. Det er for snevert å begrense kravet til spesialiteten i allmennmedisin. Også leger med andre relevante kliniske spesialiteter må kunne arbeide pasientrettet i kommunale stillinger. Dette bidrar til økt, ikke redusert kompetanse i kommunehelsetjenesten i tråd med intensjonen i høringsnotatet.
2. Høringsnotatet er mangelfullt når det beskriver konsekvensene for kommunene, både når det gjelder direkte lønnsutgifter til legene, utgifter til å sikre spesialistutdanning av fast ansatte kommunale leger og økte administrasjons- og tilretteleggingskostnader. Kristiansand kommune krever at disse konsekvensene utredes på en forsvarlig måte og at det legges inn tilstrekkelige økonomiske midler til kommunene før man gjennomfører endringene.
3. Kravet til at vikarer uten spesialkompetanse kun kan arbeide to måneder sammenhengende, vil i praksis sette en stopper for fleksible vikarordninger og muligheten til å rekruttere nye medarbeidere via vikariater og kan føre til økte problemer med å oppfylle lovkravene til nødvendig helsetjeneste. Kristiansand kommune vil advare mot en så innskrenkende regel.
(Enst.)

Vedlegg