Høringssvar fra Kongsberg kommune

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Kongsberg kommune har følgende kommentarer til høringen:

  •  Dette er et forslag som er bra for fastlegene som jobber i fastlegepraksis enten de er kommunalt ansatte eller private næringsdrivende. Vi støtter derfor kravet om spesialisering for disse.
  • Hele høringen virker derimot å være laget for fastlegene, men så har man dessverre inkludert andre kommunale leger inn i noe som egentlig ikke er laget for denne gruppen. For disse gir derfor ikke de nye kravene den utvikling man ønsker. Denne gruppen leger er økende med stadig flere egne stillinger som sykehjemsleger eller helsestasjonsleger.
  • Vi mener derfor at dette forslaget bør begrenses til fastlegene, og at det lages noe helt eget for å sikre faglig utvikling i de andre kompetanseområdene.
  •  Det er uklart ut i fra høringen om kravet om spesialisering i allmennmedisin også gjelder helsestasjonsleger. Helsestasjonsleger har en klinisk praksis med undersøkelser av i utgangspunktet friske brukere. Helsestasjonslegenes arbeid er all i hovedsak forebyggende helsearbeid og ikke kurativt arbeid. Det er leger som arbeider i full stilling som helsestasjonsleger og ikke jobber som allmennlege i tillegg. Helsestasjonsleger opplever spesialisering i allmennmedisin som lite relevant for deres fag.
  • For helsestasjonsleger bør det heller utarbeides egne muligheter til faglig utvikling innen helsestasjonsarbeid, og med utgangspunkt i spesialiteten til sammfunnsmedisin?

 

  • For sykehjemslegene er det mer og mer vanlig med 100% egne stillinger for dette i kommunene, uten at de jobber som allmennlege i tillegg. De har sin kompetanse innenfor sykehjemsmedisinen, som er noe annet enn allmennmedisin med de pasienter og funksjoner som er på dagens sykehjem. De kan ha nytte av spesialisering i allmennmedisin som utgangspunkt, men har mer behov for videreutvikling i eget fag videre detter det. Det vurderes derfor lite relevant at sykehjemsleger må tilbake til allmennmedisin med jevnlige resertifiseringer. For disse bør det heller utarbeides egne krav til faglig utvikling innen sykehjemsmedisin som kompetanseområdet. Dette kan f. eks. være krav om antall kurstimer innen relevante emner.
  •  Vi trenger lenger tid enn 2mnd. vikariat for at dette ikke skal være gjeldende. F. eks. 6mnd eller 1 år.

 

  • Hva med de som har andre spesialiteter fra spesialisthelsetjenesten, men som jobber på sykehjem eller som helsestasjonslege. Må de også spesialiseres i allmennmedisin?