Høringssvar fra Asker kommune

Asker kommunes høringssvar - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmenmedisin eller under spesialisering

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende ovnenevnte høring med frist for høringssvar 23.11.16.

 Asker kommune støtter prinsippet om at fastleger i kommunen bør være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. I dag er ca. 70 % av fastlegene i Asker spesialister eller er under spesialisering. Akuttmedisinsk forskrift stiller kompetansekrav om legene skal arbeide selvstendig. Disse kravene er mindre enn til spesialisering i allmennmedisin eller resertifisering. Asker kommune lurer på hvordan dette er tenkt harmonisert og gjennomført. Pr i dag vil vi ha store problemer med å rekruttere nok leger til vaktturnus om alle skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering.

 Asker kommune ansetter noen leger i større stillinger innen offentlige legeoppgaver som sykehjemsleger, ØHD- leger og helsestasjonsleger.

Fulltids sykehjemsleger eller ØHD-leger vil ikke kunne oppfylle dagens resertifiseringskrav uten å arbeide 6 måneder i åpen uselektert praksis hvert femte år. Dagens krav til spesialisering i allmennmedisin vil føre til at sykehjemslegen kun kan jobbe to år på sykehjem før de må ut i annen kurativ praksis. Å kreve slike avbrudd i legens fulltidsarbeid som sykehjemslege eller ØHD-lege for å oppnå eller beholde spesialisttittelen, fremstår som uhensiktsmessig. Det er viktig å sikre kontinuitet i slike stillinger over tid. Det kan også være aktuelt å ansette andre spesialister i disse stillinger som for eksempel geriater, psykiater eller pediater. Med krav om at alle leger i kurativt arbeid skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering kan ikke kommunen ansette andre legespesialister uten å kreve at disse blir spesialister i allmennmedisin i tillegg. Det vil være uhensiktsmessig å pålegge disse legene å gjennomføre spesialistutdanning i allmennmedisin så lenge de arbeider i andre deler av kommunehelsetjenesten enn fastlegeordningen.

 Med vennlig hilsen

 

Meera Prakash Grepp

Kommuneoverlege