Høringssvar fra NHO Service

Høringssvar fra NHO Service

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra NHO Service – Krav om at leger i den kommunale helse-og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

NHO Service viser til høringsbrev og høringsnotat om krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. NHO Service organiserer blant annet medlemsbedrifter som driver sykehjem på oppdrag for kommuner, eller i egenregi, men i avtaler med kommuner om kjøp av plasser.

Medlemsbedriftene er både AS og ideelle aktører. Samhandlingsreformen har skjøvet deler av den medisinske behandlingen som før lå under sykehuset ut i kommunehelsetjenesten. Det fører til økt behov for legedekning tilstede i sykehjem, og etter vårt syn økt kompetanse på medisinsk personell.

NHO Service er derfor positive til forslaget om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Beboerne i dagens sykehjem har en annen grad av multimorbiditet og geriatrisk skrøpelighet enn før. Andelen demenssyke øker også, med fremvekst av spesialiserte avdelinger for alvorlig demenssyke. Gjennomsnittlig levealder på sykehjem har også sunket, noe som betyr høyere innslag av palliativ behandling. Disse områdene krever økt kompetanse på spesialisert farmakologi og generell medisinsk behandling.

Det er flere spesialiseringer som er relevante på institusjoner som har flere leger. En ordning med kompetansegodkjenning for sykehjemsmedisin, bør fortrinnsvis avgrenses til kliniske spesialiteter som allmennmedisin, indremedisin, geriatri, nevrologi, psykiatri, og fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er viktige med fleksibilitet i gjennomføringen.

Et krav om økt kompetanse for legene på sykehjemmene, vil kunne medføre høyere kostnader og rekrutteringsutfordringer. NHO Service mener det er viktig at private og ideelle sykehjem kompenseres for de utgiftene forslaget om spesialistutdanning fører med seg i gjennomføring, og at dette blir tatt høyde for i kontraktene med de private og ideelle sykehjemmene som kommunene har, og som i dag er forhandlet frem på andre vilkår.

Med vennlig hilsen

NHO Service


 

 

 

Vedlegg