Forsiden

Høringssvar fra Attac Norge

Høringssvar fra Attac Norge

Dato: 25.01.2016

Svartype: Med merknad

 

 

 

 

 

 

Til finansdepartementet                                   Oslo, 25. januar 2016

 

Høringssvar fra Attac Norge: Land-for-land-rapportering for skatteformål

 

 

Attac Norge takker for muligheten til å komme med inspill til Høringsnotat for land-for-land-rapportering for skatteformål.  

 

Attac er positive til at det nye forslaget til land-for-land rapportering (LLR) nå skal gjelde alle sektorer og ikke kun skogs- og utvinningssektorer slik er tilfelle i dag. Det er også veldig gledelig at forslaget krever at alle foretak som er hjemmehørende og opererer i Norge skal rapportere skatteopplysninger, enter direkte til Norge eller via informasjonsutveksling fra foretaket opprinnelsesland.

 

Det er derimot bekymringsverdig at man ekskluderer selskaper med under 6 500 000 000 i samlet inntekt, da Attac mener at alle foretak som er hjemmehørende eller opererer i Norge bør rapportere LLR. Multinasjonale selskaper finner ofte kreative løsninger på hvordan man rapporterer skatteopplysninger, og det er en fare for at også selskaper som faller under rapporteringsgrensen også kan bedrive kapitalflukt. Et større selskap kan også operere i Norge med samlet inntekt under rapporteringsgrensen uten at dette reflekterer selskapets inntekt globalt.

 

Felles rapporteringsmal

Vi er skeptisk til at det ikke fremmes en felles mal for rapporteringen. I forslaget fremmes det at selskapet selv kan velges hvilke kilder som skal rapporteres, så lenge det er konsekvenser. Dette er uheldig ettersom det kan føre til at selskapene kan forme rapporteringen på en måte. Derfor anbefaler vi innføring av en felles mal, da dette vil gjøre det enklere for både selskapene og skattemyndigheten og samtidig sikres at mest mulig relevante skatteopplysninger blir rapportert.

 

Attac anbefaler at selskaper skal rapportere: hvilke land de opererer i og under hvilket navn, hva de selger eller kjøper, finansieringskostnader, arbeidskraftkostnader, antall ansatte (inkludert hel- og deltidsansatte samt innleide konsulenter), inntekt før skatt og skatteinnbetalinger til regjeringen i de landene de operer i.

 

Anbefalinger:

- Det opprettes en felles mal for rapportering av skatteopplysninger for selskap

 

Åpenhet

I finansdepartementets forslag foreslås det at opplysninger fra LLR kun deles med skattemyndighetene i land der foretak er hjemmehørende i. På tross av at dette anbefales av OECD, ser vi på dette som svært uheldig. Dette svekker trenden om stadig mer åpenhet i tiltak mot kapitalflukt nasjonal og internasjonalt. Den eksisterende LLR som er innført i Norge er åpen, det samme er EU LLR for bankvirksomhet. Åpenhet er essensielt for at offentligheten gjennom sivilsamfunn og media skal kunne følge opp skattemyndighetenes arbeid.

 

At skatteopplysninger er lett tilgjengelig er også essensielt for informasjonsutveksling. Attac mener det er viktig at skatteopplysninger utveksles til andre skattemyndigheter når dette blir etterspurt. Åpenhet er derfor særlig viktig for land med begrenset kapasitet for skatterapportering, som kan dra nytte av Norges omfattende LLR.

 

Anbefalinger:

- LLR forblir åpen og tilgjengelig for offentligheten. Det tilstrebes at disse opplysningene blir tilgjengelige på nett

- Opplysninger fra LLR må automatisk deles med landene selskapet har virksomhet i.

 

Finansdepartmentets forslag virker å følge OECD BEPS forslag, og da særlig tiltak 13 som omfatter infomasjonsutveksling og LLR. Attac er positive til at det innføres tiltak globalt, men synes OECDs forslag har flere problematiske elementer, særlig i henhold til åpenhet. I Stortingets vedtak fra Mai 2015 slo Stortinget fast at hensikten med LLR er å møte selskapers unndragelse av skatt og uønsket flytting av profitt. Vi ber derfor om at finansdepartmentet gjør den nye LLR så åpen som mulig.

 

Attac Norge takker for oppmerksomheten og ønsker departmentet lykke til med arbeidet.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Slaatrem Titland

Leder Attac Norge

Vedlegg