Høringssvar fra Fortum

Dato: 28.02.2019

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep,

0030 Oslo

Deres ref: 19/97

Vår ref: 19/00063

Dato : 28.02.2019

HØRING – Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff

Innledning

Det vises til høringsbrev med ovennevnte tekst datert 15. januar og vi avgir med dette vår høringsuttalelse.

Fortum er et ledende selskap innen grønn og ren energi. I Norge leverer vi strøm , elbil ladeanlegg, fjernvarme, kjøling, avfallsforbrenning, avfallsresirkulering, CCS-prosjekt og vindkraftproduksjon.

På elbilsiden er vi den største aktøren både i Norge og Norden. Totalt har vi installert over 2000 ladeanlegg i Norge. Fortum er lokalisert med virksomhet i Norge på følgende steder: Sarpsborg, Kristiansand, Ål, Oslo, Sortland, Narvik og Tysfjord.

Generelt

Fortum i Norge vil innledningsvis bemerke at det er positivt at Departementet legger opp til et rammeverk med ny lov og forskrift tilknyttet infrastruktur for alternative drivstoff. Nye standarder med minimumskrav gir etter vår vurdering bedre og mer forutsigbare rammevilkår, som er til beste for våre kunder, myndighetene og hele ladeinstallasjonssektoren i Norge.

Spesifikke kommentarer til høringsnotatet

I høringsnotatet (side 1, 5. avsnitt) fremkommer det at «Hovedforpliktelsen i direktivet er å utarbeide en nasjonal politisk ramme med målsetninger for etablering av infrastruktur for alternativt drivstoff til transportformål.» Her vises det til at denne forpliktelsen vil bli ivaretatt i en egen plan for infrastruktur for alternative drivstoff og at denne høringen ikke er en del av denne planen. Fortum vil bemerke at en plan og en strategi som det henvises til kombinert med et forslag til lovverk kan forsterke myndighetenes ambisjoner og forutsigbarbarhet på elbilområdet. Fortum mener således det er en klar fordel med både en plan og strategi kombinert med lovverk på området. Sistnevnte for å ivareta standarder og minimumskrav.

I høringsnotatet (side 2, 3. avsnitt) fremkommer det tydelig at Departementet legger opp til «Det bør være mulig for medlemsstatene å gjennomføre direktivet ved hjelp av en rekke ulike lovgivningsmessige og ikke-lovgivningsmessige stimuleringstiltak og andre tiltak, i nært samarbeid med aktører i privat sektor, som bør spille en viktig rolle for å støtte utviklingen av en infrastruktur for alternativt drivstoff.» Fortum mener det er en klar fordel for både næringen selv og myndighetene at det legges opp til et nært samarbeid med aktører i privat sektor.

I høringsnotatet (side 2, 5. og 6. avsnitt) omtales krav til rapportering. Fortum mener at krav til rapportering ikke må bli for byråkratisk og legge nye omfattende administrative byrder til selskapene i sektoren.

I høringsnotatet ( side 3, 2.avsnitt) omtales krav til brukerinformasjon, «Kravene til brukerinformasjon i art 7.1 tar særlig sikte på å sikre at det finnes relevant, ensartet og klar informasjon om de motorvogner som regelmessig kan fylles med de ulike drivstoffene som omsettes eller lades ved ladepunkter. Slik informasjon skal gjøres tilgjengelig i motorvognhåndbøker, på fyllestasjoner og ved ladepunkter, på motorvogner og hos forhandlere av motorvogner». Fortum støtter krav til brukerinformasjon, slik det legges opp til.

I høringsnotatet (side 3, 3. avsnitt) omtales merking av drivstofftype og kvalitet, «Merking av drivstofftype og kvalitet iht. europeiske standarder skal plasseres på fyllestasjoner, på eller nær bilens tank-lokk samt i bilens instruksjonsbok. Utformingen skal følge den nye standarden (16942:2016 - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information) for utforming av symboler som gjelder fra 12. okt. 2018.». Vi vil bemerke at det er viktig at slik merking tilknyttet elbiler må oppgis i ampere.

I høringsnotatet (side 3, 9. avsnitt) omtales krav til relevant informasjon om kjøretøy og hvordan dette skal ivaretas, «Direktivets Art. 7 nr. 1 skal sikre at det gis relevant informasjon om kjøretøy som kan benytte alternative drivstoff. Slik informasjonen skal være tilgjengelig i kjøretøyets instruksjonsbok, på kjøretøyet, hos bilforhandlere og på fylle- og ladestasjoner. Standard krav til merking med felles symboler og bokstav og tallkombinasjoner på fylle- og ladestasjoner og på kjøretøy ble gjort gjeldene i EU fra f12.okt.2018 og vil bli implementert i norsk rett ved forslaget her til ny lov og forskrift.» Fortum mener at det er viktig at det detaljkravene ikke stiller krav til angivelse av bilmerker.

Vi mener imidlertid det er viktig å frem kontakttype (til elbil) og at maks ampere og spenningsnivå kan fremkomme på ladeanlegg.

I høringsnotatet (side 3, siste avsnitt og side 4, første avsnitt) omtales krav til hvordan man kan prissammenlikne drivstoff og det henvises her til at det skal gjennomføres en gjennomføringsrettsakt om en felles metode for prissammenlikning av drivstoff. Fortum mener at ny metode ikke må innføres før gjennomføringsrettsakten er ferdigbehandlet. Det må gjennomføres en egen høring tilknyttet dette temaet.

I høringsnotatet (side 4, 2. avsnitt) krav til bilprodusenter og forhandlere blant annet når det gjelder markedsføring av kjørelengde på elbiler. Vi mener målemetoden WLPT er tilstrekkelig anerkjent og bør brukes i markedsføringen av de ulike bilmerkene.

I høringsnotatet (side 4, 3. avsnitt) fremkommer følgende: Eksisterende regelverk kan etter vår vurdering ikke legges til rette for å gjennomføre de aktuelle bestemmelsene i direktivet på en hensiktsmessig måte. Samferdselsdepartementets konklusjon er derfor å foreslå en ny lov om infrastruktur for alternative drivstoff som gir de nødvendige forskriftshjemler. Fortum støtter denne vurderingen.

I høringsnotatet (side 4, 6. avsnitt) omtales lovens virkeområde, «Direktivets tekniske krav gjelder for anlegg som skal benyttes av kjøretøy (motorvogn) og for transport generelt, som i praksis betyr fyllestasjoner/ladepunkter som skal benyttes av skip. Virkeområdet for loven reflekterer dette ved at det foreslås at loven skal gjelde for:

a) Offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elektriske kjøretøy

b) Offentlig tilgjengelige fyllestasjoner, herunder gass til skip

c) Land- og ladestrømforsyning til sjøgående fartøyer.»

Fortum støtter Departementets forslag til virkeområde.

I høringsnotatet (side 5, 1. avsnitt) omtales tilsyn og kontroll, «Behovet for tilsyn og kontroll med ladepunkter for el-forsyning antas å være lite. Det er i el-leverandørenes interesse at infrastrukturen er i tråd med direktivets standard og at tilkoblingspunkt er gjensidig tilpasset mellom kjøretøy/fartøy og ladepunkt. Antall fyllestasjoner for gass (hydrogen og naturgass) er relativt få og oversiktlig.»

Fortum støtter Departementets vurdering.

I høringsnotatet (side 5, siste avsnitt) omtales EU-direktivets artikkel 7-7, «Direktivets artikkel 7.7 stiller krav om at opplysninger som angir geografisk beliggenhet av offentlig tilgjengelige fyllestasjoner og ladepunkter skal være tilgjengelig for alle brukere. I Norge legges denne informasjon ut på databasen NOBIL, som eies og driftes av det statlige foretaket ENOVA. Databasen er bygget opp for å kunne utvides slik at den gir tilsvarende informasjon om infrastruktur for alternative drivstoff som omfattes av direktivet. Samferdselsdepartementets vurdering er at direktivers krav slik sett er tilstrekkelig ivaretatt.

Fortum er enig med Departementet i deres vurdering.

I høringsnotatet (side 6, 5. avsnitt), «Ved etablering av nye stasjoner vil det ikke påløpe ekstra kostnader. Innføring av felles standard kan derimot på noe sikt bidra til at prisen pr enhet reduseres. Krav om standarder vil også bidra til å sikre konkurranse i markedet ved at noen aktører ikke kan låse kundene inne med sine løsninger.»

Fortum er enig i Departementets vurdering og vil spesifikt henvise til OCPP-protokollen.

I høringsnotatet (side 6, 8. avsnitt), «Utgiftene til driften og utviklingen av Nobil.no dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer for ENOVA.»

Fortum er enig i Departementets vurdering.

I høringsnotatet (side 6, 9. avsnitt og side 7, 1. avsnitt) omtales enkelhet og prissammenlikning, «For brukere av infrastrukturen for alternative drivstoffer vil den viktigste konsekvensen av felles teknisk standard er at dette vil gjøre det enklere å lade bilen eller fylle hydrogen/naturgass. Dessuten skal prisen som settes av driftsansvarlige for ladepunkter, er rimelige, enkelt og tydelig kan sammenlignes, oversiktlige og ikke innebærer forskjellsbehandling.»

Fortum viser her til vår omtale og vurdering tidligere i dette brev, side 2 om gjennomføringsrettsakt. Fortum mener at ny metode ikke må innføres før gjennomføringsrettsakten er ferdigbehandlet. Det må gjennomføres en egen høring tilknyttet dette temaet.

Spesifikke kommentarer til kun forskriftsforslaget

Nedenfor har vi kun trukket frem de paragrafene i forskriftsforslaget, som vi ønsker å kommentere:

§ 2. Definisjoner

2) «elektrisk kjøretøy» en motorvogn som er utstyrt med elektrisk motor og batteri som kan lades eksternt,

Vi er enige i denne formuleringen. Hybrider som ikke kan lades eksternt må holdes utenfor nevnte definisjon.

4) «normalladepunkt» et ladepunkt hvor elektrisitet kan overføres til et elektrisk kjøretøy med en effekt på mindre enn eller lik 22 kW, med unntak av innretninger med en effekt på mindre enn eller lik 3,7 kW, som installeres i private husholdninger eller hvis hovedformål ikke er å lade elektriske kjøretøyer, og som ikke er offentlig tilgjengelige,

Vi mener at «eller lik» må fjernes. Ordlyden definerer slik at veldig mange offentlige tilgjengelige ladepunkter faller utenfor forskriften. Minimum tilgjengelige ladepunkt er ofte under 3,6 kW hva gjelder ladeeffekt på offentlig tilgjengelige ladepunkter.

5) «hurtigladepunkt» et ladepunkt hvor elektrisitet kan overføres til et elektrisk kjøretøy med en effekt på mer enn 22 kW,

Vi er enige i denne formuleringen, da den reflekterer slik dette praktiseres i markedet i dag.

§ 6. Brukerinformasjon

På alle fyllestasjoner, jf. § 2, nr. 7, skal pumper og dyser merkes på en tydelige og godt synlig måte, med ett eller flere symboler, som viser hvilke typer drivstoff som er tilgjengelig. Symbolene skal være utformet i henhold til standarden EN 16942. Dette gjelder fra den dato drivstoffene omsettes,

På alle offentlige tilgjengelige ladestasjoner skal det på en tydelig og godt synlig måte være angitt hvilken type stikkontakter som er tilgjengelig.

Alle instruksjonshåndbøker til kjøretøy skal inneholde symboler som viser hvilke typer drivstoff kjøretøyet kan benytte. Symbolene skal være utformet i henhold til standarden EN 16942.

På hjemmesiden til ENOVA finnes informasjon til relevante geografiske data om infrastruktur for alternative drivstoffer i Norge.(NOBIL.no)

Vi mener at ordet «stikkontakt» må fjernes og endres til «kontakt». Ordet "stikkontakt" henviser til vanlig husholdningskontakt, og er misvisende i forhold til offentlig tilgjengelige ladestasjoner, da disse ikke omfattes av denne forskrift.

Hvis dere har spørsmål til vårt høringsbrev, så er det bare å kontakte oss på tlf. 98 22 10 01 (Cato Kjølstad) eller 40 63 99 43 (Ole Gudbrann Hempel).

Vennlig hilsen

Fortum i Norge

Cato Kjølstad/s/ Ole Gubrann Hempel

Head of public affairs Norway Head of Public Charging Service

Vedlegg