Høringssvar fra HtreN Fuel Systems AS

Dato: 21.02.2019

Innspill til høring om: «Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff.»

Jeg vil be om at det i «Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff» også tas med tekniske standarder for fyllestasjoner til ammoniakk (NH3). Grunnen er at som null-utslippsdrivstoff er ammoniakk et mer hensiktsmessig drivstoff enn rent hydrogen (H2). Det vil være viktig å ta med tankingsanlegg spesielt for ferger og skip.

Istedenfor en detaljert argumentasjon for ammoniakk vedlegger jeg mine innspill både til handlingsplanen for grønn skipsfart (Vedlegg1) og den helhetlige hydrogenstrategien til regjeringen (Vedlegg2).

Jeg vil også få påpeke at ammoniakk er tatt inn som nullutslippsdrivstoff for fergedrift av Statens Vegvesen.

Jeg vedlegger en kopi av Statens Vegvesen sitt krav til drivstoff for fergestrekningen Molde – Vestnes (Vedlegg3). Jeg vil få referere til høringsnotatets pkt. 4 (Nærmere om lovforslaget – hjemler i loven) underpunkt b) om virkeområde «Offentlig tilgjengelige fyllestasjoner, herunder gass til skip» og be om at ammoniakk inkluderes i lov og forskriften.

Til slutt vil jeg også få vedlegge en lenke til en rapport om sikkerhetsvurderinger av ammoniakk som drivstoff, utarbeidet som en del av EU’s 5. rammeprogram.

http://orbit.dtu.dk/files/7711049/ris_r_1504.pdf

Er det spørsmål, eller er det ønske om mer info. er det bare og ta kontakt.

Vedlegg 1: Innspill til grønn skipsfart

Vedlegg 2: Innspill til hydrogenstrategien

Vedlegg 3: Statens Vegvesens drivstoffkrav for fergestrekningen Molde – Vestnes

Med vennlig hilsen
Lars Harald Heggen
­­­,

HtreN Fuel System AS, Konvallveien 28, 3031 Drammen.

Tel: 918 88 184, Epost: LHEGGEN@online.no

Vedlegg