Høringssvar fra Datatilsynet

Dato: 20.05.2020

Datatilsynet viser til høringsbrev datert 18.05.2020 og høringsnotat med forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19.

Det fremgår ikke av høringsnotatet om lov- og forskriftsforslagene har personvernkonsekvenser. Det forutsettes derfor at henvisningen i forslaget til lovens § 5 om at saksbehandlingsreglene i utlendingsloven kapittel 11 og utlendingsforskriften kapittel 17 bare skal gjelde så langt det er forenelig med en forenklet og rask behandling av vedtak om bortvisning ikke er ment å gjøre unntak fra reglene i personopplysningsloven, jf. utlendingsloven § 80. Hvis Departementet ser at unntak fra personopplysningsloven kan være aktuelt bør disse konkretiseres.