Høringssvar fra Samferdselsdepartementet

Høringsuttalelse Samferdselsdepartementet

Dato: 21.09.2018

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse Samferdselsdepartementet - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen.

Samferdselsdepartementet viser til høringsbrev av 22. juni 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet vedlagt utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen.

Høringsutkastene har vært forelagt departementets relevante underliggende etater. I det følgende videreformidles Luftfartstilsynets merknader:

Luftfartstilsynets merknader

Innledningsvis ønsker Luftfartstilsynet å påpeke at luftfart kan være en smittebærer over store avstander i løpet av kort tid. Det er derfor naturlig å inkludere luftfart i en nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer, kanskje i større grad enn det som synes å være tilfellet i foreliggende utkast.

Luftfartstilsynet ønsker spesielt å bemerke følgende:

  1. Utkastet til beredskapsplan, punkt 3.2.6, beskriver blant annet at fører av luftfartøy skal varsle kontrollsentralen om helsetilstanden om bord. Deretter varsles kommunelegen eller Folkehelseinstituttet. Det kan være grunn til å opplyse om at Luftfartstilsynet har mulighet til å koordinere kontakt med alle luftfartsaktører i Norge og det bør derfor vurderes om Luftfartstilsynet også bør varsles. Dette kan i så fall skje gjennom varsel til beredskapsvakten i Luftfartstilsynet.
  2. Luftfartstilsynet registrerer at det i utkastet til beredskapsplan, side 37, er tatt med følgende formulering om politiet (kursiv): I forbindelse med en terroraksjon vil politiet ha svært viktige oppgaver og ha en meget sentral rolle. I en krisesituasjon kan det være behov for forsterket ordenstjeneste. Det kan tenkes iverksatt særskilt grensekontroll, vakthold/karantene ved fly osv.
  3. Luftfartstilsynet er i denne forbindelse usikker på om helsemyndighetene er klar over Luftfartstilsynets muligheter til å innføre såkalte «ytterligere sikkerhetstiltak» i henhold til forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. § 1 4. Tiltakene supplerer politiets egne tiltak. Enkelte tiltak omhandler blant annet økt overvåking og kontroll med luftfartøy.
  4. I mandatet til kriseutvalget, punkt 3.1, er det gjort en opplisting av aktuelle rådgivere. Luftfartstilsynet er ikke tatt med i oversikten. Luftfartstilsynet er luftfartsmyndighet i Norge og har ansvar og muligheter i henhold til dette. Avinor er nevnt, uten at det er gjort noe skille mellom Avinor flysikring og Avinor. I fremtiden vil dette være to forskjellige selskap.

 

Vedlegg