Høringssvar fra Posten Norge AS

Høring om mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere uttalelse fra Posten Norge AS

Dato: 19.09.2018

Svartype: Med merknad

Avdeling:

 

Posten Norge AS

Konsernstab HR/HMS

 

Konsernstaber

  

 

Postboks 1500

Kontaktperson:

 

NO-0001 Oslo

Bjørg Rugesæter

 

 

  

 

Besøksadresse:

Tidl. dato og referanse:

 

Biskop Gunnerus gate 14A

22.06.2018 – 18/2672

 

Tel:   +47 23 14 90 00

  

 

Kundeservice: +47 810 00 710

Dato og referanse:

 

www.posten.no

19. september 2018

 

  

 

 

Org nr: NO-984 661 185 MVA

Høring om mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere – uttalelse fra Posten Norge AS

 

Det vises til høringsbrev av 22. juni 2018 vedrørende mandat for Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser.

 

Posten Norge AS (Posten) er i utkastet til mandat nevnt ovenfor foreslått som én av flere virksomheter som skal være rådgivere for utvalget, jf. punkt 3.1 i utkastet. Posten stiller seg positiv til å bistå som rådgiver. Vi har på dette tidspunktet ingen sterke innvendinger til utkastet, men ser det bl.a. som en fordel at rådgivernes oppgaver (punkt 4) konkretiseres nærmere før mandatet fastsettes og trer i kraft. Videre forutsetter vi at det fastlegges prosedyrer for varsling etc., jf. punkt 6 i utkastet.

 

Vi ber om å bli orientert når arbeidet med mandatet er sluttført og bidrar gjerne underveis dersom det er ønskelig.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Colin Campbell

Direktør HMS og Samfunnsansvar