Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Høring. Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser.

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22. juni 2018.

Vi viser til Mattilsynets innspill og merknader i deres høringssvar av 18. september 2018.

Landbruks- og matdepartementet støtter Mattilsynets innspill/merknader. Vi har ingen kommentarer utover dette.