Høringssvar fra Hovedredningssentralene

Innspill til sammensetning av Kriseutvalgets rådgivere

Dato: 29.08.2018

Svartype: Med merknad

HRS har ingen innspill til «Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer».

Når det gjelder «Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen», har HRS følgende innspill:

Under pkt 3.1 er Hovedredningssentralene foreslått som en av Kriseutvalgets rådgivere. I mandatet står det også at «Kriseutvalgets rådgivere skal være virksomheter med kompetanse av betydning for å håndtere biologiske hendelser.» Hovedredningssentralene kan ikke sies å inneha denne typen kompetanse.

En av oppgavene til Kriseutvalget er å: «…sørge for koordinert innsats med sikte på å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsfunksjoner og samfunnsinteresser.» I den grad Hovedredningssentralene ville hatt en rolle i denne typen scenarier, ville denne i så tilfelle blitt utøvd fra HRS operasjonsrom.

HRS er forberedt på å inngå som en del av et møte-, informasjons- og rapporteringsregime i regi av KSE. For å unngå kapasitetsutfordringer i denne typen hendelser anbefales det ikke at Hovedredningssentralene inngår som en av rådgiverne i Kriseutvalget.

Dette er et felles høringssvar for begge hovedredningssentralene.