Høringssvar fra Meland kommune

Høyring - Nasjonal beredskapsplan mot smittsomme sjukdomar

Dato: 10.09.2018

Svartype: Uten merknad

Utval for levekår slutter seg til høyringsuttalen slik det framgår av saksutgreiinga.