Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF- høringssvar Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og utkast til Mandat for sammensetning av kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser

Dato: 21.09.2018

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

 

 

 

 

 

Vår referanse:

Deres referanse:

Dato:

18/00548-2

18/2672-1

21.09.2018

Saksbehandler:

 

Tone Enget Westbye

 

 

 

Helse Sør-Øst RHF-Høringsuttalelse til utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og utkast til Mandat for og sammensetning av kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser

 

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementet brev av 22. juni 2018 der det bes om høringsuttalelser om utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen.

 

Helse Sør-Øst RHF har i denne forbindelse innhentet høringssvar fra alle helseforetak og sykehus i regionen, samt til Sykehusapotekene HF. Oslo universitetssykehus HF har sendt inn eget høringssvar, det samme har CBRNE-senteret.

Helse Sør-Øst RHF støtter innspillene fra Oslo universitetssykehus HF og CBRNE-senteret og disse gjentas ikke her.

 Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer

 Planen virker oversiktlig og lettlest. Planen er detaljert til å være en nasjonal plan og dette ansees som positivt med tanke på at det da oppstår færre lokale variasjoner.

Riktig benevnelse er Oslo universitetssykehus HF. OUS kan brukes, men det anbefales å gjennomføre en skrivemåte gjennom hele dokumentet.

 Følgende kommentarer er basert på innspill fra helseforetak og Sykehusapotekene HF:

 Side 3 i planen: I Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer side 3, refereres det til Nasjonal beredskapsplan mot kopper. Stensby sykehus, som var en lokasjon under Akershus universitetssykehus HF og som nå er nedlagt, var utpekt som koppesykehus ved utbrudd. Det vil derfor være behov for at Nasjonal beredskapsplan mot kopper revideres, dersom dette ikke allerede er endret. Vi finner ikke Nasjonal beredskapsplan mot kopper ved å søke. 

 Kapittel 3 Varslingsrutiner bør tydeliggjøres, og det bør lages en tabell for varsling når det gjelder blant annet oversikt over telefonnumre. Viser her til kapittel 3.2.1, kapittel 3.2.8 og kapittel.3.2.9 der telefonnumre er skrevet inn i teksten, noe som gjør det lite oversiktlig.

 Kapittel 3.2.3 Varsling om utbrudd av smittsomme sykdommer i helseinstitusjon Kommunale heldøgnsinstitusjoner er ikke beskrevet. Disse bør være med i planen da dette er virksomheter som er utsatt og vil være krevende å håndtere ved et utbrudd.
 

Videre under samme kapittelpunkt: «Det regionale helseforetakets kompetansesenter for sykehushygiene» rettes til Regionalt Kompetansesenter for Smittevern RKS.

 Kapittel 4.8.4 Nasjonalt utrykkningsteam for høyrisikosmitte. Det er ikke beskrevet noe tidsaspekt for hvor lenge man potensielt må kunne håndtere en pasient med høyrisikosmitte på lokale helseforetak/sykehus. Tidligere har det vært beskrevet at CBRNE- senteret kommer innen 24 timer, vi kan ikke se dette beskrevet i den utsendte planen.

Videre under samme kapittelpunkt, første setning: Det er ingenting som heter Ullevål sykehus /OUS, men Oslo universitetssykehus HF Ullevål.

 Kapittel 4.10.1 Beredskapslagre Det bør vurderes å ta inn et punkt om beredskapslager eller minimumslager av personlig beskyttelsesutstyr, og hva helseforetak/ sykehus skal ha av den slags utstyr. Eksempler er hansker, munnbind, smittefrakker, åndedrettsvern.

 Videre under samme kapittelpunkt: Grossistenes beredskapslagre etter Grossistforskriftens §5 omfatter ikke legemidlene som vil tenkes brukt under Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer. Liste over legemidler omfattet av beredskapsplikt jf. § 5 bør utvides til å inkludere denne type legemidler. 

 Kapittel 4.10.2 Godkjenning og import - Forslag til ny tekst for kapitel: Statens legemiddelverk kan gi tillatelse til omsetning av legemidler uten ordinær godkjenning i beredskapssituasjoner. Sykehusapotekene Oslo har tillatelse for innførsel av legemidler og råvarer som kan benyttes i beredskapssituasjoner. Ved import utenfor EU/EØS krever en slik innførsel en særskilt importtillatelse fra Statens legemiddelverk i hvert enkelt tilfelle. Sykehusapotekene Oslo har tilvirkningstillatelser og erfaring fra produksjon i beredskapssammenheng .

  1. https://www.farmatid.no/artikler/nyheter/samarbeidssuksess-ebolabehandling
  2. https://www.farmatid.no/artikler/fag/morfinproduksjon-et-eksempel-pa-hva-vi-kan-fa-til-ved-forsyningssvikt

 Kapittel 4.11.4 Prioritering av grupper for vaksinasjon. Hvert enkelt helseforetak/ sykehus bør ha planer for prioritering av vaksine til personell. Også kanskje at hvert enkelt HF lager planer for kritiske funksjoner som må ivaretas ved en hendelse der man får stort sykefravær

 Mandat for og sammensetning av Kriseutvalget for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere

Ingen andre innspill enn at det henvises til høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF og CBRNE-senteret.

  

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF

Geir Bøhler

Tone Enget Westbye

1.      konst. direktør fag kvalitet pasientsikkerhet

spesialrådgiver