Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Norges Blindeforbund

Dato: 01.07.2020

Høringssvar – Nasjonal transportplan 2022-2033 - Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet

Vi viser til høring datert 18. mars 2022 om høring av transport-virksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Norges Blindeforbund jobber for full likestilling for blinde og svaksynte på alle samfunnsområder. Kollektivtransport, er for mange synshemmede, avgjørende for å kunne komme seg dit de skal. De er avhengig av et system som fungerer godt og som er lett tilgjengelig. Vi ønsker å komme med følgende innspill til høringen;

Vi vil med dette støtte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i deres høringssvar.

Vi har i tillegg følgende punkter;

Vi ber om at de ulike transportetatene legger et løp som redegjør for når man skal være i mål med universell utforming på områdene tog, fly, vei/ferge. Det er langt igjen før alle flyplasser, togstasjoner, bussterminaler/fergeterminlaer er universelt utformet. Ledelinjer, merking av trapper, taktile symboler/skilting og kontraster mangler fortsatt flere steder.

Norges Blindeforbund har foretatt en spørreundersøkelse når det gjelder bruk av ledelinjer. Blant folk flest sier 34% at de har brukt ledelinjer på flyplasser for å finne frem og 50% av befolkningen har brukt ledelinjer for å finne frem på sykehus. Dette viser at universell utforming gjelder for alle og at ledelinjer er til hjelp for mange flere enn synshemmede!

Når det gjelder teknologiløsninger som tas i bruk i transportsektoren, erfarer vi at det velges ulike løsninger rundt om i landet. For eksempel ved kjøp av billett eller informasjon som gis passasjerene, via av apper. Det samme gjelder aktivering av lyd i trafikklys. Aktiveringsknappen plasseres ulikt fra sted til sted, noe som gjør det vanskelig for synshemmede å finne knappen.

Dette skaper uforutsigbarhet samt unødvendig besvær for de som skal bruke de ulike løsningene. Vi ber derfor om at det lages standarder som gjør at man får like teknologiløsninger for transportsektoren, på tvers av kommune/fylkesgrenser. Det må tas høyde for at dette innarbeides i anbud/kontrakter/konsesjoner

Videre ber vi om en mer aktiv politikk når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. En politikk som også tar høyde for å gjøre det enklere for synshemmede å reise kollektivt. Et eksempel er systemer som gjør det mulig å stoppe riktig buss.

Etablering av utvendig annonsering av hvilket transportmiddel som kommer, gjør at synshemmede kan reise på lik linje med andre passasjerer. Det er umulig å vite hvilken buss eller tog som ankommer holdeplassen/togstasjonen, dersom man ikke er i stand til å se hva som står på bussen.

I oppdragsbrev nr. 9 som omhandler prioriteringer, noterer vi oss at Veidirektoratet opererer med begrepet framkommelighet i stedet for universell utforming og tilgjengelighet.

Norges Blindeforbund er veldig bekymret over en politikk der framkommelighet blir viktigere enn universell utforming/tilgjenglighet, som skal ivareta alle. Krysningspunkter uten sebrastriper er et eksempel på dette. Sebrastriper er med på å gjøre krysninger trygge og forutsigbare. Synshemmede er avhengige av å vite hvor man kan krysse veien, de har ikke anledning til å ha blikk-kontakt med sjåføren eller ta et overblikk over situasjonen på lik linje med seende. Vi ber om at utviklingen med krysningspunkter stoppes og at man legger sebrastriper der hvor man ønsker at folk skal krysse vei.

Når det gjelder assistanse ved togstasjonene ber vi om at det legges inn en opptrappingsplan for å få ordningen raskere på plass. Pr. i dag er det kun 11 av 334 stasjoner som har assistanseordning.

Avslutningsvis ber vi om at det utvikles bedre systemer for å måle universell utforming innenfor de ulike transportsektorene. Videre må det på plass kartlegging der det fremgår hvor langt vi er kommet pr år, hvor stor prosentandel av områdene som er universelt utformet samt hva som gjenstår.

Vi ber om at det lages en egen transportplan for universell utforming.

Oslo, 30.06.20

Mvh

Norges Blindeforbund

Sverre Fuglerud Beate Alsos

Leder avd. for rådgiver

Samfunnskontakt interessepol. avd.

Til toppen