Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet

Dato: 30.06.2020

Yrkestrafikkforbundets anbefalinger til Nasjonal Transportplan 2022-2033;

Yrkestrafikkforbundet organiserer arbeidstagere innen buss, godstransport og logistikk. Vi har følgende anbefalinger for Nasjonal transportplan 2022-2033:

1.Økt satsing på kollektivtrafikk (drift og investeringer)

2. Utbedring av eksisterende vegnett, hente inn vedlikeholdsetterslepet

3. Bedre ras-, skred, og tunellsikring

4. Opprettholde målet om godsoverføring til sjø og bane

5. Intensivere arbeidet mot sosial dumping

1. Økt satsing på kollektivtrafikk (drift og investeringer)

Et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende for å kunne skape en miljøvennlig transportsektor og for at Norge skal kunne nå sine klimamål. Jernbanen spiller en viktig rolle, særlig på lange distanser. I byene er det viktig å ha et velfungerende kollektivtilbud med buss og bane. Samtidig er det helt avgjørende å ha et godt busstilbud over hele landet.

For at befolkningen skal velge å reise kollektivt, må tilbudet bedres og prisene reduseres.

Det viktigste man kan gjøre for å gjøre kollektivtrafikken bedre i Norge, er å investere i tiltak som øker fremkommeligheten for tog, buss og bane. Det vil også gi bedre utnyttelse av materiell og mannskap. Yrkestrafikkforbundet anbefaler:

 • Økt frekvens og kapasitet i kollektivtilbudet.
 • Det er viktig å ha et attraktivt kollektivtilbud i distriktene, slik at det også der finnes alternativer.
 • Utbygging av flere kollektivfelt inn og ut av de største byene vil gjøre at bussene raskere kommer frem og dermed gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtrafikk.
 • I dag har el-biler adgang til å kjøre i de fleste kollektivfelt, noe som bidrar til å forsinke bussene. Et viktig tiltak for økt fremkommelighet er derfor å fjerne alle el-biler fra kollektivfeltene.
 • I flere kryss bør det tas i bruk av signalprioritet for kollektivtrafikken
 • Det bør bygges flere pendler- og innfartsparkeringer i utkanten av byene, for å få flere til å velge buss, tog og bane.
 • InterCity-tilbudet med dobbeltspor mellom Lillehammer, Halden, Skien og Oslo må prioriteres. I den forbindelse må ny jernbanetunell under Oslo og Ringeriksbanen også bygges ut.
 • Nødvendig oppgradering av T-banen i Oslo med nytt signalsystem, Fornebubanen, Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel.

2. Utbedring av eksisterende vegnett

Deler av vegnettet i Norge er preget av for dårlig vedlikehold og manglende utbedringer av til dels svært trafikkfarlige forhold. Det er derfor svært viktig at man henter inn vedlikeholdsetterslepet og foretar nødvendige utbedringer på så både riks- og fylkesvegnettet. Yrkestrafikkforbundet mener dette er riktig å prioritere foran store, nye prosjekter.

Vintervedlikeholdet må bli langt bedre både på og langs norske veier. Yrkestrafikkforbundet anbefaler:

 • At trafikksikkerheten på vegene bedres ved at alle nye og flere eksisterende veger får midtdeler.
 • Vintervedlikeholdet på vegnettet bedres med økt brøyting og strøing
 • At arbeidet med å utvikle alternativer til vegsalt intensiveres
 • Det bygges flere døgnhvileplasser og andre stoppesteder for lastebilsjåfører langs norske veger.
 • Vedlikeholdet av toaletter og hvileplasser langs veiene bedres og holdes åpne om vinteren.
 • At trafikksikkerheten ivaretas med flere og tryggere busslommer. Busslommer må som hovedregel ligge på riktig side av vegen.

3. Bedre ras-, skred- og tunellsikring

Det er viktig å ha et trygt og effektivt vegnett over hele landet. I distriktene handler dette i stor grad om å ras- og skredsikre veger, utbedre farlige strekninger og tuneller. Yrkestrafikkforbundet anbefaler:

 • Arbeidet med å utbedre ras- og skredutsatte veger forseres.
 • Det er viktig at alle nye vegstrekninger bygges på ras- og skredsikker måte
 • Tunellsikkerheten må bedres med bedre belysning, vegbredde, rømningsveier mv.
 • I større grad vektlegge evakuering og håndtering av ulykker og brann i tunneler i opplæringen av yrkessjåfører.

4. Opprettholde målet om godsoverøring til sjø og bane

Transport står for en stor andel av Norges ikke-kvotepliktige klimautslipp. For å bedre på dette er det viktig at mer av godstransporten inn og ut av landet skjer med skip og tog. Lastebilene har sin forse i transport på korte og mellomlange distanser internt i Norge.

Det er helt avgjørende at jernbanenettet utbedres slik at det også er kapasitet til godstransport med tog. I dag er kapasiteten og forutsigbarheten alt for dårlig, slik at jernbanen taper mot utenlandske vogntog. Yrkestrafikkforbundet anbefaler:

 • At det bygges ut flere lange krysningsspor og flaskehalser må utbedres på jernbanenettet.
 • Sørlandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen må prioriteres tidlig i planperioden, fordi her har jernbanen lav markedsandel og stort potensiale.
 • Godsterminalene må utbedres slik at man får mer effektiv overføring mellom sjøtransport og jernbane.
 • Lange krysningsspor, ekstra sporkapasitet på godsterminaler, utplaning av bratte bakker på jernbanenettet og utvidelse av havneterminaler, kan bidra til betydelig bedre konkurransekraft for god på sjø og bane og dermed redusert tungtrafikk langs norske veger.
 • Alnabruterminalen må moderniseres og bygges ut.

5. Intensivere arbeidet mot sosial dumping

Av hensyn til trafikksikkerheten og konkurranseforholdene på norske veger, er det viktig at arbeidet mot sosial dumping og ulovlig transportvirksomhet intensiveres. Yrkestrafikkforbundet har gjennomført flere undersøkelser av lønns- og arbeidsforhold for utenlandske sjåfører som kjører langs norske veger. Resultatet er svært nedslående og undersøkelsen i 2019 viser at av de utenlandske sjåførene (svenske og danske er ikke med) som svarte, så tjente 9,8 % 600 euro eller mindre, og 43 % tjente 1600 euro eller mindre. Dette er under allmenngjort norsk minstelønn for godssjåfører. Yrkestrafikkforbundet anbefaler:

 • Hyppigere kontroller av tunge kjøretøy inn og ut av Norge.
 • Flere kontroller langs norske veger, som innbefatter kontroll av lønns- og arbeidsforhold
 • Innføring av et norsk transportregister