Høringssvar fra Nissedal kommune

Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Dato: 17.04.2015

Svartype: Med merknad

Formannskapet behandla høringa i møte 16.04.2015 i sak 40/15 og gjorde slikt einstemmig vedtak:


Nissedal kommune støttar ordføraroppropet frå pelsdyrnæringa og berekraftig utvikling. Dersom næringa likevel blir forboden og avvikla må næringsutøvarane få tilfredsstillande kompensasjon.

Vedlegg