Høringssvar fra Marnardal kommunestyre

Høringssvar fra Marnardal kommune

Dato: 21.04.2015

Svartype: Med merknad

Marnardal kommune sender følgende høringssvar til Landbruks- og matdepartementet innen høringsfrist 27. april 2015 via den digitale løsningen for høringssvar:

1. Marnardal kommune ser på pelsdyrhold som et viktig bidrag til sysselsetting og verdiskaping i distrikta.

2. Pelsdyrholdet utnytter lokale ressurser, og er med og løser et avfallsproblem for næringsmiddelindustrien ved å bruke rester fra kjøtt- og fiskeforedling som fôr.

3. Det er synliggjort utfordringer for dyrevelferd i pelsdyrholdet, men Marnardal kommune legg til grunn at dette blir tatt tak i gjennom forsking på nye driftsformer, skjerpa regelverk, bedre dokumentasjon og hyppigere kontroll.

4. Marnardal kommune slutter seg til flertallet i Pelsdyrutvalget (NOU 2014:15) og støtter en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i

 

Vedlegg