Høringssvar fra Nord -Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Pelsdyrnæringa er ei viktig distriktsnæring

Dato: 14.04.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse: Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Det vises til høringsbrev av 23. januar 2015, med referanse 15/133

Årsmøteuttalelse: Pelsdyrnæringa er ei viktig distriktsnæring

Vi takker pelsdyrutvalget for deres grundige NOU-rapport om pelsdyrnæringen i Norge. Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag har behandlet spørsmålet på sitt årsmøte og har kommet fram til at vi ønsker en fortsatt bærekraftig pelsdyrnæring i fylket.

Pelsdyrnæringen er en bærekraftig næring som gir sysselsetting og opprettholder små bruk i Nord-Trøndelag.

Fraktstøtten på fôr som gis til pelsdyrnæringen utgjør ca. 17,8 millioner kroner. Det er en viktig bærebjelke, og bidrar til like forutsetninger for å drive ut i distriktene som i sentrale strøk. Faller fraktsøtten bort vil det føre til en sentralisering av pelsdyrholdet. Konsekvensen er at små drivverdige bruk blir vanskelig å opprettholde.

Ei bærekraftig pelsdyrnæring i framtida vil være med på å gi økt norsk matproduksjon, på norske ressurser over hele landet.