Høringssvar fra Tor Grobstok

Dato: 25.04.2015

Svartype: Med merknad

Herved oversendes høringsinnspill til NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?
Se vedlegg 1 og 2

Vedlegg