Høringssvar fra Skognæringa Troms

Skognæringa Troms høringsuttalelse NOU Norges offentlige utredning 2015 15 sett pris på miljøt Rapport fra grønn skattekomminsjon

Dato: 03.03.2016

Svartype: Med merknad

I rapporten (s33) vises det til å ha vært en betydelig økning i nettoopptakav karbon i skog og andre landaraler over de siste 20 årene. Rapporten summerer dette opp i setningen, sitat: "Dette er et resultat av aktiv planting i perioden etter andre verdenskrig, samt aktiv skogskjøtsel de siste 60-70 årene. Skogen som ble plantet er i, eller nærmer seg hogstmoden alder og er med det i sin mest produktive fase (opptaket av CO2 er på sitt høyeste)".

Det syntes merkelig at rapporten ikke anbefaler økt planting og aktiv skogskjøtsel som aktive tiltak da disse har gitt betydelige økt nettoopptak av karbon. Områdene i landet der dette vil ha størst effekt er kystfylkene og ikke minst de nordlige fylkene som nordre Nordland, Troms og Finnmark. Her vil treslagskifte fra mindre vekstelig lauvskog til barskog øke karbonbindingen vesentlig samtidig som samfunnet vil sikres tilgang til høykvalitets fornybart råstoff i fremtiden.

 

Økt hogst og utnyttelse av fornybart råstoff for å redusere forbruk av fossile ressurser

Tilgang til karbonnøytralt trevirke kan i mange sammenhenger erstatte bruk av fossile ressurser. Dette gjelder både i forbindelse med bygningssektoren og energisektoren. Det er derfor viktig at grønn skattekommisjon legger til rette for økt hogst og utnyttelse av skogen som en fornybar ressurs. I den sammenheng er skogsvegbygging sentralt, da dette gir god atkomst til arealene og de fornybare ressursene samtidig som dette vil gi vesentlig reduksjon av energibruken i forbindelse med hogst og transport av trevirke. Punkt 9.2..2 Skogbruk i rapporten syntes i denne sammenheng helt misvisende.

 

Bygningssektoren

Trematerialer kan i mange sammenhenger erstatte både glass, betong og metaller innen byggesektoren. Fremstilling av trematerialer binder karbon samtidig som karbonet vil være bundet i bygningene så lenge disse eksisterer. Trevirket kan til slutt resirkuleres eventuelt brukes til energi, dette er enestående i forhold til andre bygningsmaterialer.

Det vil være naturlig av ved overgang til et "mer grønt samfunn" utvikles ordninger som stimulerer til økt bruk av fornybare bygningsmaterialer og da spesielt materiler som fanger og binder/lagrer karbon.

 

Energisektoren

Trevirke kan i mange sammenhenger erstatte bruk av fossile ressurser i energisammenheng. Dette gjelder både i stasjonære anlegg men ikke minst innen transport. Teknologien knyttet til bioetanol og biodiesel er i rask utvikling.

 

Det ville være naturlig at grønn skattekomminsjon vurderer ordninger som stimulerer til økt hogst, økt bruk av trevirke til energiformål, både når det gjelder oppvarming av bygninger samt produksjon og økt bruk av bioetanol og biodiesel innen transport.

 

Oppsummering

Rapporten i forbindelse med NOU 2015:15 sett pris på miljøet, bør underkjennes i forbindelse med Grønn skattekommisjons arbeid. Rapporten inneholder vesentlige mangler og syntes lite gjennomarbeidet.

Vedlegg