Høringssvar fra Skogbruksleder Målselv kommune

Grønn skattekommisjon bommer i forhold til skogbruk

Dato: 04.03.2016

Svartype: Med merknad

CO2- binding i forbindelse med skogbruk

I rapporten (s33) vises det til å ha vært en betydelig økning i nettoopptak i skog og andre landarealer over de siste 20 årene. Rapporten summerer dette opp i setningene, sitat: «Dette er et resultat av aktiv planting i perioden etter andre verdenskrig, samt aktiv skogskjøtsel de siste 60-70 årene. Skogen som ble plantet i denne perioden er i, eller nærmere seg hogstmodenalder og er med det i sin mest produktive fase (opptaket av CO2 er på sitt høyeste)».

Det syntes merkelig at rapporten ikke anbefaler økt planting og aktiv skogskjøtsel som aktive tiltaket da disse har gitt betydelige økt nettoopptak av karbon. Områdene i landet der dette vil ha størst effekt er kystfylkene og ikke minst de nordlige fylkene som nordre Nordland, Troms og Finnmark. Her vil treslagskifte fra mindre vekstelig lauvskog til barskog øke karbonbindingen vesentlig samtidig som samfunnet vil sikres tilgang til høykvalitets fornybart råstoff i fremtiden.

Konklusjon CO-binding i forbindelse med skogbruk

Grønn skattekommisjon må fremme tiltak som stimulerer til økt planting av skog, økt plante tetthet i plantingene og gjødsling av eldre granskog for å binde mer karbon på kort og lang sikt samtidig som produksjonen av fornybart råstoff økes.

Hogst og utnyttelse av fornybart råstoff for å redusere forbruk av fossile ressurser

Tilgang til karbonnøytralt trevirke kan i mange sammenhenger erstatte bruk at fossile ressurser. Dette gjelder både i forbindelse med bygningssektoren og energisektoren. Det er derfor viktig at grønn skattekommisjon legger til rette for økt hogst og utnyttelse av skogen som en fornybar ressurs. I den sammenheng er skogsvegbygging sentralt, da dette gir god atkomst til arealene og de fornybare ressursene samtidig som dette vil gi vesentlig reduksjon av energibruken i forbindelse med hogst og transport av trevirke. Punktet 9.2.2 Skogbruk i rapporten syntes i denne sammenheng helt misvisende.

Bygningssektoren

Trematerialer kan i mange sammenhenger erstatte både glass, betong og metaller innen byggesektoren. Fremstilling av trematerialer binder karbon samtidig som karbonet vil være bundet i bygningene så lenge disse eksisterer. Trevirket kan til slutt resirkuleres eventuelt brukes til energi, dette er enestående i forhold til andre bygningsmaterialer.

 

 

Energisektoren

Trevirke kan i mange sammenhenger erstatte bruk av fossile ressurser i energisammenheng. Dette gjelder både i stasjonære anlegg men ikke minst innen transport. Teknologien knyttet til bioetanol og biodiesel er i rask utvikling.

 

 

Konklusjon hogst og utnyttelse av fornybart råstoff for å redusere forbruk av fossile ressurser

Grønn skattekommisjon må fremme tiltak som stimulerer:

  • til økt hogst for å forsyne samfunnet med mer karbonnøytralt råstoff til erstatning av bruk for fossile resurser igjennom økt skogsveibygging som også bidrar til mindre CO2 utslipp i forbindelse med hogst og fremkjøring av råstoffet.
  • til utvikling av ordninger som fører til økt bruk av fornybare bygningsmaterialer og da spesielt materialer som fanger og binder karbon.
  • til økt bruk av trevirke til energiformål, både når det gjelder oppvarming av bygninger samt produksjon og økt bruk av bioetanol og biodiesel innen transport.

 

 

Oppsummering:

Rapporten i forbindelse med NOU 2015:15 Sett pris på miljøet, bør underkjennes i forbindelse med Grønn skattekommisjons arbeid. Rapporten inneholder vesentlige mangler og syntes lite gjennomarbeidet.