Høringssvar fra Skattebetalerforeningen

Høringssvar grønn skattekommisjon

Dato: 09.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Skattebetalerforeningens høringsuttalelse til NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet.

Vedlegg