Høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Skattefradraget for daglige arbeidsreiser og pendlerreiser bør ikke avvikles

Dato: 08.03.2016

Svartype: Med merknad

Skattefradraget for daglige arbeidsreiser og pendlerreiser foreslås avviklet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er svært skeptisk til og fraråder dette forslaget. Tiltaket gir mening i sentrale områder i landet (primært det sentrale østlandsområdet og i nær tilknytning til de store byene), hvor det offentlige bruker milliardbeløp på utbygging av et godt fungerende kollektivtilbud, og hvor dermed valg av kollektivtransport til og fra arbeid fremstår som et egnet alternativ til å benytte eget kjøretøy.

I store deler av landet er det imidlertid svært dårlig eller fravær av et brukbart og egnet kollektivtilbud. Bruk av eget kjøretøy til og fra arbeid fremstår da i praksis som det eneste adekvate alternativet. Forslaget om å fjerne skattefradraget vil for store deler av landet dermed ikke ha noen miljøeffekt. Virkningen av forslaget kan bli redusert mobilitet i arbeidsmarkedet, noe som har uheldige samfunnsøkonomiske virkninger på grunn av lavere effektivitet i markedet.

Fjerning av fradraget for arbeidsreiser og pendling vil videre føre til økt skatt på arbeid. Det bør absolutt ikke inngå i et «grønt skifte», som delvis har som formål å sette ned skatt på arbeid. Reisefradraget bør beholdes på dagens nivå eller økes. Skatteskjerpelsen for de som ikke har tilgang til et brukbart kollektivtilbud, vil også kunne føre til ytterligere sentralisert bosetting i landet.