Høringssvar fra KS Bedrift

Høring Rapport fra grønn skattekommisjon

Dato: 09.03.2016

Svartype: Med merknad

KS Bedrift viser til Finansdepartementets høringsbrev av 09.12.2015 om rapporten fra grønn skattekommisjon, NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet, og vil kommentere noe av innholdet i kapittel 7.2.3.2 (Utslipp fra forbrenning av avfall). Vi uttaler oss på vegne av den kommunale delen av bransjen, som har ansvar for ca. 20 prosent av totale mengder avfall i Norge (husholdningsavfallet).

Det er et vesentlig poeng med virkemidler at de faktisk skal virke etter hensikten, og grønn skattekommisjon viser til ønsket om mer materialgjenvinning og mindre forbrenning. Vi har tidligere vist til at en ensidig norsk CO2-avgift ikke er egnet i så måte, enten det er som ren avgift eller i form av ETS. Vi viser derfor til de samme argumentene som i vårt tilsvar til Klima- og miljødepartementet 17.11.2015 om avfallsforbrenning og ETS (vedlagt).

Når målet framover er å gjenvinne mer avfall, er det nå nye krav på trappene fra EU som vi skal og må forholde oss til i hele Norden. Europakommisjonens kretsløpspakke som ble levert 02.12.2015, er til behandling i EU-systemet. Her kommer konkrete tiltak som er mer treffsikre for kommunalt avfall, bygge- og rivningsavfall og alt annet avfall – og det er en felles forståelse for slik tenkning i Europa. Det treffer feil å innføre en skatt på forbrenning i håp om at det skal øke materialgjenvinningen.

På tross av tiltak for ombruk, materialgjenvinning og øko-design, så vil det alltid være noe avfall som må forbrennes, for å sikre at miljøgifter går ut av kretsløpet.. Da er det også viktig å utnytte varmen, slik det gjøres i norske byer og tettsteder. Følgelig er det bedre for miljøet enn å deponere restavfallet. Da er det også viktig at norske forbrenningsanlegg har konkurranse på like vilkår med resten av Europa, og spesielt Norden. Det vil det ikke ha ved en ensidig norsk innføring av CO2-avgift.

Erfaringer i markedet, der altfor mye norsk avfall sendes til Sverige, viser at skattekommisjonens rene økonomiske syn på effekten av eksport er feil. Eksport av avfall til svenske forbrenningsanlegg fører til mindre grad av materialgjenvinning i Norge, og vil øke om eksporten eskalerer ytterligere. Vi viser til Norsk Fjernvarmeforenings høringsuttalelse på dette punktet.

Med hilsen

KS Bedrift

Bjørg Ravlo Rydsaa (sign.)
Administrerende direktør                                                                            

Svein Kamfjord (sign.)
Direktør Avfall

Vedlegg