Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

Høringssvar fra Landslaget Fysisk Fostring i skolen

Høringsinnspill - NOU 2015 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser

Dato: 15.10.2015
Svartype: Med merknad

Her oversendes høringsinnspill fra Landslaget Fysisk Fostring i skolen.

Vedlegg