Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

NOU 2015 8 Fremtidens skole

Dato: 09.10.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg