Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

Høringssvar fra Hordaland fylkeskommune

Førebels høyringssvar

Dato: 13.10.2015
Svartype: Med merknad

Sjå vedlagte brev med førebels høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune.

Vedlegg